CV-sida

Ylva Bellander

Ylva Bellander
Jag är doktorand i markkemigruppen, inriktad på massbalanser för kadmium i jordbruksmark. Jag är intresserad av hur kadmium rör sig i mark-växtsystemet och hur det kan påverka användning av återvunna näringskällor som gödselmedel i jordbruket.

Presentation

Mitt intresse för markkemi och metallers egenskaper väcktes under mitt gymnasiearbete om arsenikupptag i sallat. Det har sedan följt mig genom min civilingenjörsutbildning i miljö- och vattenteknik och mitt arbete med riskbedömning av miljöföroreningar som miljökonsult, till min nuvarande doktorandtjänst i projektet Towards better risk assessment of cadmium in agricultural soil for sustainable nutrient management.

Forskning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag lakningsegenskaper hos kadmium i naturligt förekommande halter, grödors kadmiumupptag samt kadmiumhalter i återvunna näringsmedel, för att kunna beräkna hållbara givor av näringsmedel som inte ökar kadmiumhalterna i jordbruksmark. 

Bakgrund

2024 - pågående Doktorand i markkemi, SLU, Institutionen för mark och miljö. Projekttitel: Towards better risk assessment of cadmium in agricultural soil for sustainable nutrient management. 

2021 - 2024 Miljökonsult inom förorenade områden

2013 - 2021 Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, Uppsala universitet och SLU. Masterinriktning på förorenade område och ekosystemmodellering. 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Markkemi
Telefon: +4618672523, +46720848397
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala