Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 816 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Forskning

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och

R8-10/11E Sortförsök ekologisk spannmål

Ekologisk sortprovning av korn och havre utförs årligen i försök på fyra olika platser. Resultaten från sortprovningen redovisas årligen i Nytt-blad från institutionen. PM 2019

R8-74B

Monokultur/växtföljdsförsök som legat sedan 1965 i Öjebyn (Norrbotten), Röbäcksdalen (Västerbotten) och Ås (Jämtland). Ansvarig: Kerstin Huss-Danell samt Kent Dryler, Institutionen för Norrländsk

Sortförsök klöver

Sortförsöken i klöver ingår i Sverigeförsöken Resultaten publiceras årligen i Nytt-blad från Institutionen. Växtodlingen i norra Sverige domineras av slåtter och betesvallar. Klimatet ställer

Sortförsök Havre

Sortförsök i Havre ingår i Sverigeförsöken. Resultaten publiceras årligen i Nytt-blad från Institutionen samt i "Sortval" Den officiella provningen av havre i norra Sverige utförs på tre platser och

Sortförsök Korn

Sortförsöken i Korn ingår i Sverigeförsöken Resultaten publiceras årligen i Nytt-blad från Institutionen samt i "Sortval" Den officiella provningen av stråsäd i norra Sverige utförs på fyra platser

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.

Nyheter

Nyheter

Nyheter cajsa.lithell@slu.se Nyheter Här hittar du alla nyheter från CBC - Kompetenscentrum för biologisk bekämpning. Nyhetsarkivet finns längst ner på sidan.

Svampar inom biologisk bekämpning

Svampar har en stor betydelse inom biologisk bekämpning. Inom CBC forskar vi både kring svampar som specifikt tillsätts för biologisk bekämpning och om naturligt förekommande nyttosvampar, och hur

Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur

Naturliga fiender (insekter och spindeldjur) till skadegörande insekter har ofta stor effekt på skadegörarnas populationer. Forskning som CBC deltagit i har visat att naturliga fiender kan minska