Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas.


Det finns 221 sidor som är taggade med Naturvetenskap:

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Lucas Dawson

lucas.dawson@slu.se Jag är intresserad av hur systemisk komplexitet och djup osäkerhet påverkar styrning och förvaltning av olika sorters naturresurser mot en hållbar utveckling. Min forskning

Jay Håkansson

jay.hakansson@slu.se Forskningassistent som använder och utvecklar dator-verktyg för att undersöka diversiteten hos färskvattenlevande mikrober. Jag är intresserad av att använda och utveckla nya

Bruno Esattore

bruno.esattore@slu.se Jag är en postdoktoral forskare med en bakgrund inom djurbeteende och ett särskilt fokus på hjortdjur. Jag har arbetat med flera arter av hjortdjur, med ämnen som sträcker sig

Tejshree Tiwari

tejshree.tiwari@slu.se Coordinator Som modellerare är jag intresserad av sammankopplingen mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av grundämnen, näringsämnen och

Malin Hultberg

malin.hultberg@slu.se Malin Hultberg är docent i hortikultur och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Trädgård. Inom samverkan arbetar Malin Hultberg för hållbar och

Nu är det dags att börja provtagningen

Eftersom musslor filtrerar vatten när de äter, ingår alger i deras kost. Det gör musslorna högintressanta för att lära sig mer om giftiga algblomningar. Därför provtar forskare nu musselodlingar för

Seminariet om hästar på naturbetesmarker

Den 9 november 2023 anordnades seminariet ”Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv" av Nationellt centrum för

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för husdjurens biovetenskaper Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Johan Svensson

johan.svensson@slu.se Min forskning är inriktad mot hållbart skogsbruk, landskapsekologi och restaurering i vidare mening, i huvudsak i form av längre och kortade projekt klustrade runt

Gersey Vargas

gersey.vargas.rivera@slu.se Gersey Vargas är en doktorsforskare som tar upp frågor relaterade till hur hästbete formar insekts- och växtsamhällena i halvnaturliga gräsmarker. Han brinner för

Seminarium om vetenskaplig publicering, peer review och att vara redaktör

Avmystifiering av akademisk publicering och den redaktionella världen anne.honsel@slu.se Seminarium arrangeras gemensamt av UPSC:s seminarieserien "Outside of Academia" och Umeå Postdoc Society (

Loading…