Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 622 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:
Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd. SCAW arrangerar utbildningar, främjar forskning, och bidrar med expertutlåtanden till andra myndigheter. SCAWS arbete syftar till att öka

Kan rengöring med släckt kalk hjälpa vid kalvdiarréproblem?

Diarré är vanligt hos unga kalvar och orsakas ofta av den encelliga parasiten Cryptosporidium parvum (kryptosporidier). En sjuk kalv utskiljer miljontals s.k. oocystor (mikroskopiska ägg) som är

Veterinär - Djur - Medicin - Uppsala

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur

Tilläggsutbildning för veterinärer

Tilläggsutbildningen för veterinärer anordnas av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. CTA tilläggsutbildning veterinär Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng under drygt 2

Ny biomarkör för sjukdomen osteoartrit

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har identifierat ett fragment som bildas när brosk bryts ner i leden på grund av en inflammation, t ex osteoartrit. Osteoartrit (OA) är den vanligaste

Enkät om hundars tandhälsa validerad

Parodontit är en inflammation i tandens stödjevävnad som orsakas av bakteriebeläggning på tänderna, så kallad plack. Sjukdomen ger obehag och kan i slutändan leda till tandlöshet om den inte

Forskningsresultat

Tillsammans har vi publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar för ett långt djurliv i rörelse. Nedan är endast ett axplock av den sammanställda katalogen av artiklar där våra individuella team

Värmetålig transport av blodprover

Peste des petits ruminants (PPR) är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar små idisslare. För nuvarande är sjukdomen spridd i stora delar av Afrika och Asien, men spridningen ökar. FN

Kan stresshormoner mätas i urin från katt?

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Sverige ska ha ett gott djurskydd, och ska effektivisera djurskyddsverksamheten och göra den mer ändamålsenlig. Forskning SCAWs uppgift är att samla de vetenskapliga krafterna på området djurvälfärd,

Symptomfria unghästar kan vara smittade med kvarka

Luftvägssjukdomen kvarka hos häst orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen medför både stort lidande för djuren och ekonomiska förluster för drabbade stallägare. Symptomen varierar mellan

Säkrare kortisonbehandling och dopningskontroll

Hältor är ett vanligt problem hos hästar, både hos hästar som tävlar och hos de som rids på hobbynivå. För medicinsk behandling av halta hästar används ofta kortisonpreparat, till exempel dexametason