Medarbetarwebben

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 210 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Projekt

Här finner du genomförda och pågående större projekt som SLU Riskvärdering av växtskadegörare är involverad i. Genomförda projekt Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Publikationer

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare. Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk Analysis Xylosandrus germanus ,

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

Trädmikrobiom

I det här projektet studerar vi hur stor betydelse den genetiska komponenten hos träd är för koloniseringen av endofytiska och patogena svampar. På sikt kan resultat och relevant information från

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Projekt OSCAR

Syftet med det här projektet var att optimera användning av mellangrödor i växtföljder genom att utöka vår kunskap om odlingssystem baserade på fånggrödor, gröngödslingsgrödor och andra mellangrödor.

Utveckling av växtsjukdomar i framtida odlingssystem med majs och höstvete

Utveckling av växtsjukdomar i framtida odlingssystem med majs och höstvete

Förändrat klimat och nya odlingssystem med obeprövade grödor innebär nya förutsättningar för svensk växtodling. Sjukdomssituationen kan komma att förändras, till exempel genom att odlingen av

Betydelsen av skörderester för växtpatogeners överlevnad

Många växtpatogena svampar är beroende av stubb och halm från tidigare gröda för sin överlevnad. Det är väl känt att växtmaterial med inokulum från patogener medför en risk för sjukdomsangrepp vid

Effekter av förfrukt och jordbearbetning

Vi undersöker hur jordbearbetningsmetod och förfrukt påverkar marklevande bakterier och svampar, och därigenom utvecklingen av sjukdomar i höstvete. Fältförsök med sex olika förfrukter till höstvete

Maria Westerholm

Maria Westerholm

maria.westerholm@slu.se Forskare inom biogasens mikrobiologi på institutionen för Molekylära vetenskaper. I mitt arbete som forskare arbetar jag med att öka kunskapen om mikrobiologiska processer

Cecilia Palmborg

Cecilia Palmborg

Jag är biolog med inriktning mot markbiologi. Jag har på senare tid mest sysslat med växtnäringsfrågor, särskilt kväve, kalium och fosfor. Jag arbetar mest med gödselmedel i kretslopp. Mitt intresse

Loading…