Medarbetarwebben

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 219 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:
Julia Jansson

Julia Jansson

Jag är doktorand i Molekylärekologi-gruppen. Vi studerar genetik och ekologi hos vilda djur med hjälp av molekylära metoder. Mitt fokus är på klövdjur och deras betesmönster. För att studera dem

Ludwig forskar för harmoni mellan människor och nyttiga bakterier

Ludwig Lundqvist är industridoktorand inom livsmedel på SLU och BioGaia. Han undersöker hur man bäst odlar och producerar bakterier som är bra för hälsan. Halvvägs genom doktorandprojektet passade vi

Biogasprocessens Mikrobiologi

Biogasprocessens Mikrobiologi

Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material genom komplexa mikrobiella processer. Vi forskar för biogasproduktion med högre avkastning och processtabilitet. Detta sker i naturen men

Publikationer

Publikationer

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare.

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Trädmikrobiom

I det här projektet studerar vi hur stor betydelse den genetiska komponenten hos träd är för koloniseringen av endofytiska och patogena svampar. På sikt kan resultat och relevant information från

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Projekt OSCAR

Syftet med det här projektet var att optimera användning av mellangrödor i växtföljder genom att utöka vår kunskap om odlingssystem baserade på fånggrödor, gröngödslingsgrödor och andra mellangrödor.

Utveckling av växtsjukdomar i framtida odlingssystem med majs och höstvete

Utveckling av växtsjukdomar i framtida odlingssystem med majs och höstvete

Förändrat klimat och nya odlingssystem med obeprövade grödor innebär nya förutsättningar för svensk växtodling. Sjukdomssituationen kan komma att förändras, till exempel genom att odlingen av

Betydelsen av skörderester för växtpatogeners överlevnad

Många växtpatogena svampar är beroende av stubb och halm från tidigare gröda för sin överlevnad. Det är väl känt att växtmaterial med inokulum från patogener medför en risk för sjukdomsangrepp vid

Effekter av förfrukt och jordbearbetning

Vi undersöker hur jordbearbetningsmetod och förfrukt påverkar marklevande bakterier och svampar, och därigenom utvecklingen av sjukdomar i höstvete. Fältförsök med sex olika förfrukter till höstvete

Loading…