Medarbetarwebben

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 738 sidor som är taggade med Ekologi:

Nytt poddavsnitt: Guld och gröna åkrar, inte gröna hav

Det livsviktiga kvävet kommer växterna till nytta via olika vägar, men kan också leda till miljöproblem. I detta poddavsnitt fokuserar Lisa Beste och Anna Lehrman på hur växtförädlingen kan minska

Nytt poddavsnitt: Guld och gröna åkrar, inte gröna hav

Det livsviktiga kvävet kommer växterna till nytta via olika vägar, men kan också leda till miljöproblem. I detta poddavsnitt fokuserar Lisa Beste och Anna Lehrman på hur växtförädlingen kan minska

Iris Dahlin

Iris Dahlin

iris Jag studera betydelsen av växt-växt och växt-insekt interaktioner och hur de kan användas för att utveckla strategier för hållbart växtskydd inom lantbruket. Växter interagerar med varandra

Ingemar Ahlén

Ingemar Ahlén

ahlen Ingemar Ahlén, professor emeritus, är zoolog med inriktning på naturvårdsbiologi. Han studerar samband mellan markanvändning och faunans sammansättning och diversitet. Undersökningarna

Seminar Michelle

Seminar Michelle

Indirect interactions: Mammalian browsing, plant responses and insect population dynamics Michelle Nordkvist på institutionen för ekologi presenterar sitt doktorandprojekt. Läs mer om Michelle

Seminar Michelle

Seminar Michelle

Indirect interactions: Mammalian browsing, plant responses and insect population dynamics Michelle Nordkvist på institutionen för ekologi presenterar sitt doktorandprojekt. Läs mer om Michelle

Havstensfjorden

Havstensfjorden

Havstensfjorden, ett skyddat innerfjordsområde innanför Orust har historiskt varit ett mycket produktivt område för fisk. Området har även varit i fokus för lokala samförvaltningsinitiativ med fokus

Miljöanalys

Miljöanalys

Flera av SLUs institutioner har omfattande vattenrelaterad forskning, t.ex.: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Kustlaboratoriet

Vid Kustlaboratoriet bedrivs forskning, miljöövervakning, och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. Resultaten ligger till grund för fiskeråd, havsplanering, miljöstatus och

Fishinfoodwebs

Fishinfoodwebs

Denna sida finns ännu inte översatt till svenska, men du kan läsa om forskningen på engelska här >>