Medarbetarwebben

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 971 sidor som är taggade med Ekologi:
Klimat

Klimat

Klimat I framtiden kommer klimatförändringar att vara en stor orsak till förändringar i världens ekosystem, och man kan redan se påverkan på arter och ekosystem. Vi studerar bland annat hur ett

Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från

Klimatet styr olika trädsymbiosers globala utbredning

Vilken typ av symbios som är vanligast mellan trädrötter och svampar eller bakterier i en viss region styrs av klimatfaktorer. Det visar en ny kartläggning som bygger på uppgifter som samlats in från

Växtproduktion i förhållande till miljö och genetik

Vår forskning rör framför allt de ekologiska och fysiologiska mekanismerna som styr växtproduktion och resurseffektivitet i förhållande till miljö och genetik hos jordbruksgrödor. Framtidsutsikter

En ekolog i konflikt

En ekolog i konflikt

anna.lundmark@slu.se Hur kan ekologer bli mer effektiva när de hanterar konflikter inom naturvården? Det får du veta om du kommer och lyssnar på Stephen Redpath. Föreläsningen är på engelska.

En ekolog i konflikt

En ekolog i konflikt

anna.lundmark@slu.se Hur kan ekologer bli mer effektiva när de hanterar konflikter inom naturvården? Det får du veta om du kommer och lyssnar på Stephen Redpath. Föreläsningen är på engelska.

Forskare kraftsamlar kring skyddszoner i skogen

Att lämna träd i skyddszoner kring sjöar och vattendrag för att skydda skogslandskapets vatten har diskuterats och praktiserats sedan 1960-talet. Debatten om deras bredd, placering och utformning är

Forskare kraftsamlar kring skyddszoner i skogen

Att lämna träd i skyddszoner kring sjöar och vattendrag för att skydda skogslandskapets vatten har diskuterats och praktiserats sedan 1960-talet. Debatten om deras bredd, placering och utformning är

Interaktioner i odlingssystem

Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att

Disp Iris Dahlin

Disp Iris Dahlin

Växt-växtkommunikation genom flyktiga ämnen i sortblandningar: Från växt till bladlusreaktioner maisam.ali@slu.se Iris Dahlin försvarar sin avhandling den 24 maj 2019. Alla intresserade är

Introduktion

Introduktion

I regionala pesticiddatabasen (RPD) kan du söka efter vilka bekämpningsmedel som påträffas i grundvatten och ytvatten i miljöövervakning som inte ingår i den löpande, nationella miljöövervakningen .

Carrie Joy Andrew

Carrie Joy Andrew

caew0002 Var vänlig hänvisa till den engelska CV-sidan.