Infrastrukturråd Umeå

Senast ändrad: 08 januari 2024

Infrastrukturråd (ISR) Umeå är ett rådgivande och förslagsställande organ med representanter för verksamheterna på campus. Rådet har till uppgift att bereda, hantera och förankra frågor som är av intresse för hela campus. Detta innebär att ISR Umeå samordnar hyresgästernas intressen i frågor som rör tekniska system, inredning, arbetsmiljö, säkerhets-, drifts-, fastighets- och servicefrågor. ISR Umeå är också beställare av de tjänster som Service levererar och tecknar serviceavtal för basservice åt samtliga hyresgäster i Skogishuset.

Ordförande och ledamöter i ISR utses enligt universitetsadministrationens delegationsordning. Vid rådets möten deltar ytterligare personer med närvaro- och yttranderätt. Förteckning över ledamöter finns nedan och protokoll publiceras på medarbetarwebben (under verktyg och system/protokoll, läsa).

Välkommen att kontakta ISR Umeå om du har frågor eller synpunkter på hur användningen av huset fungerar eller kan utvecklas.

Ledamöter i ISR Umeå:

Pernilla Christensen, SRH - Ordförande

Maria Renberg, Infra - Sekreterare

Per Olofsson, Fakultetsdirektör

Anders Alanärä, VFM

Bengt Norman, IT

Jeanette Nilsson, NJV/VH

Carola Häggström, SBT

Charlotta Erefur, ESF

Camilla Widmark, Skogsekonomi

Dianne Staal Wästerlund, SRH

Mats Öqvist, SES

Staffan Stenhag, Skogsmästarskolan

Ingela Sandström, Genfys

Evelina Kyrö, SLUSS


Kontaktinformation