Tidsplan

Senast ändrad: 02 januari 2024

Utvecklingen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen följer den här övergripande tidsplanen. Tider kan justeras och nya milstolpar tillkomma efter hand.
 
December 2021: Utvecklingsbehoven är identifierade och återrapporterade till styrgruppen.

Januari 2022: Rektorsbeslut om projektets genomförande inklusive ekonomiska ramar.

Mars 2022: Rektorsbeslut om nybörjarplatser för HT 2022.

Juni 2022: Förberedelser för antagning intaget HT22 är genomförda.

Juni 2022: Huvudsakligt planeringsarbete för HT 2023 är avslutat.

VT 2023: Nödvändiga förändringar för HT 2023 är genomförda.

VT 2023:Planeringsarbetet bortom HT 2023 är färdigställt.

December 2023: Samtliga leveranser har överlämnats och mottagits, projektfas avslutas.

Relaterade sidor: