Styrgruppen har en ny ordförande

Senast ändrad: 08 mars 2023
Porträttbild

Utvecklingsarbetet går fort framåt men är fortfarande i ett tidigt skede. Delprojektgrupperna arbetar med flera frågor parallellt, vissa områden går in i och behöver vägas mot varandra. Veterinärutbildningen har en större utökning och kommer därmed oftare i fokus. Samtidigt har djursjukskötarprogrammet en tidigare start av sin utökning och behöver därför också tidigare fastslå de behov som uppstår till höstterminsstarten. Mycket kommer att avgöras under våren. Här en uppdatering av nuläget.

En ny ordförande
Styrgruppen har en ny ordförande, Pär Forslund, prorektor och även ordförande i Utbildningsnämnden. Han ser fram emot uppdraget:

- Jag har nu tagit över ansvaret för projektet att bygga ut veterinär- och djursjukskötarprogrammen, och göra de förändringar som behövs. Jag ser att arbetet redan är i full gång och välorganiserat, och att entusiasmen är stor. Alla för uppdraget relevanta områden deltar och jag är övertygad om att resultatet kommer att bli lyckat. Jag ser fram emot vidare samarbete med alla som medverkar. Än återstår mycket.

Uppdateringar i punkter
Inbjudan till en extern referensgrupp har gått ut (se dokument). SLU bjuder in parter med särskilt intresse för programmen, samhällsbehoven och branschen till dialog. Positiva svar har redan kommit in. Ett första möte planeras till början av mars.

Budget för arbetet med utökningsprojektet är nu satt för första halvåret, denna inkluderar bland annat finansiering av den tid olika personer behöver lägga på projektet.

En delprojektgrupp är tillsatt för att arbeta med det långsiktiga kompetensbehovet, för att förstå var i utbildningarna fakulteten behöver öka rekryteringen av lärare och andra medarbetare.

En genomlysning av de ackrediteringskrav som ställs på den utökade veterinärutbildningen är gjord och visar tydligt vilka områden som behöver säkerställas:

 • Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet.
 • Tillgången på smådjur för undervisning.
 • Antalet fall med idisslare i undervisningen.
 • Anestesikompetensen.

Delprojektgrupperna har också identifierat en rad hinder, löst dessa eller planerat för lösningar:

 • Undersökningar visar att den utökade undervisningen i båda programmen kommer att kunna göras med nuvarande antal undervisningsdjur.
 • Projektet tittar på nya lokaler för idisslarkliniken på Campus, ser över hur BULAN kan byggas ut, och hur kliniskt träningscentrum (KTC) kan byggas ut.
 • Projektet undersöker också hur den ambulatoriska undervisningen ska klara de ökade studentvolymerna på veterinärprogrammet. Nuvarande lösning bedöms inte fungera med 145 studenter.
 • Biocenter kan användas för labbundervisning som inte kräver säkerhetslabb och därmed avlasta beläggningen av Ymer. Eventuell utökning av antalet platser i Ymer utreds.
 • Förslag på utökade frysutrymmen för AFB, KV och BVF tas fram.
 • Projektet vill göra det enklare att förlägga mer undervisning på Lövsta gård, anpassa lokalerna och skapa bättre transportmöjligheter.
 • Fastighetsavdelningen tar fram ritningar för separata lunchutrymmen, för klinkklädda och civilklädda studenter; de planeras i anslutning till entrén till VHC.

Relaterade sidor: