Best Practice-projekt

Senast ändrad: 23 januari 2024

LTV-fakulteten avsätter årligen medel för Best Practice för att ge undervisande personal möjlighet att utveckla kvaliteten både vad gäller ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen på grund- och avancerad nivå.

SLU ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. (Högskolelagen, 1 kap 2§)

Fakultetens Best practice-medel avser att bidra till att säkerställa att vår undervisning når de lärandemålen som finns för både yrkesprogram, generella program och enstaka kurser.

Den undervisande personalen på LTV-fakulteten ges genom Best Practice-medel en möjlighet till kompetensutveckling genom att fördjupa sin kunskap inom ett ämnesområde, öka kunskapen om branschen - dess förutsättningar och studenternas kompetensbehov inför ett framtida yrkesliv och/eller utveckla ämnesrelevant pedagogik.

Beviljade Best practice-projekt 2023

Prodekan har beslutat att tilldela medel för Best Practice-projekt 2023 till:

När projekten redovisats länkas rapporterna i denna sammanställning för att alla ska kunna ta del och inspireras av kunskaperna.

Beviljade Best practice-projekt 2021-22

Prodekan har under 2021 beslutat att tilldela medel för Best Practice-projekt till:

När projekten redovisats länkas rapporterna i denna sammanställning för att alla ska kunna ta del och inspireras av kunskaperna!


Kontaktinformation

Karl Lövrie, prodekan
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39