Best Practice-projekt 2023

Senast ändrad: 18 augusti 2023

LTV-fakulteten avsätter årligen medel för Best Practice för att ge undervisande personal möjlighet att utveckla kvaliteten både vad gäller ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen på grund- och avancerad nivå.

SLU ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. (Högskolelagen, 1 kap 2§)

Fakultetens Best practice-medel avser att bidra till att säkerställa att vår undervisning når de lärandemålen som finns för både yrkesprogram, generella program och enstaka kurser.

Den undervisande personalen på LTV-fakulteten ges genom Best Practice-medel en möjlighet till kompetensutveckling genom att fördjupa sin kunskap inom ett ämnesområde, öka kunskapen om branschen - dess förutsättningar och studenternas kompetensbehov inför ett framtida yrkesliv och/eller utveckla ämnesrelevant pedagogik.

Beviljade Best practice-projekt 2023

Prodekan har beslutat att tilldela medel för Best Practice-projekt 2023 till:

  • Marie-Claude Dubois, Torsten Hörndahl och Knut-Håkan Jeppsson för projektet ”Advanced Excel sheet for steady-state heat balance calculation and dynamic energy simulations for animal stables” med 125 000 kr,

  • Johannes Albertsson för projektet ”Växtodlingsplanering med hjälp av Nya Dataväxt” med 125 000 kr,

  • Jonatan Leo, Helena Persson, Frida Andreasson, Åsa Ode Sang, Cecilia Palmér, Henrik Sjöman, Björn Wiström, Kimmo Rumpunen och Karin Svensson för projektet ”Campus Alnarp som Botanisk Trädgård - en förstudie kring vad det innebär, dess potential för undervisningen och behovet av en ny växtdatabas”, för delen som berör växtdatabasen, med 100 000 kr,

  • Thomas Randrup för projektet ”Landscape Governance Compendium” med 180 000 kr,

  • Malin Eriksson för projektet ”Estetisk hållbarhet som ramverk för att addera ett kritiskt förhållningssätt till estetik i landskapsarkitekturprogrammen” med 150 000 kr,

  • Anders Kristoffersson, Sixten Lundqvist och Linn Osvalder för projektet ”Digitalisering i bygg- och förvaltningsprocessen” med 200 000 kr, samt

  • Ishi Buffam för projektet ”Keeping up with Climate Change - Updating the Pedagogy for Teaching Climatology and Climate Science in the Landscape Architecture Program” med 120 000 kr.

När projekten redovisats länkas rapporterna i denna sammanställning för att alla ska kunna ta del och inspireras av kunskaperna.

Beviljade Best practice-projekt 2021-22

Prodekan har under 2021 beslutat att tilldela medel för Best Practice-projekt till:

När projekten redovisats länkas rapporterna i denna sammanställning för att alla ska kunna ta del och inspireras av kunskaperna!


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39