Best Practice-projekt

Senast ändrad: 23 januari 2024

LTV-fakulteten avsätter årligen medel för Best Practice för att ge undervisande personal möjlighet att utveckla kvaliteten både vad gäller ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen på grund- och avancerad nivå.

SLU ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. (Högskolelagen, 1 kap 2§)

Fakultetens Best practice-medel avser att bidra till att säkerställa att vår undervisning når de lärandemålen som finns för både yrkesprogram, generella program och enstaka kurser.

Den undervisande personalen på LTV-fakulteten ges genom Best Practice-medel en möjlighet till kompetensutveckling genom att fördjupa sin kunskap inom ett ämnesområde, öka kunskapen om branschen - dess förutsättningar och studenternas kompetensbehov inför ett framtida yrkesliv och/eller utveckla ämnesrelevant pedagogik.

Beviljade Best practice-projekt 2023

Prodekan har beslutat att tilldela medel för Best Practice-projekt 2023 till:

När projekten redovisats länkas rapporterna i denna sammanställning för att alla ska kunna ta del och inspireras av kunskaperna.

Beviljade Best practice-projekt 2021-22

Prodekan har under 2021 beslutat att tilldela medel för Best Practice-projekt till:

  • Beatrix Alsanius och Anna Karin Rosberg för projektet ”Utveckling av virtuella centrala laborationer i MSc-kursen BI1368 Microbial Horticulture” med 120 000 kr,

  • Teun Dekker för projektet ”Anchoring Interdisciplinarity and Cohesiveness in an Expanding Course” med 80 000 kr,

  • Paul Becher för projektet Competence Development in Practical Plant Protection” med 71 000 kr,

  • Åsa Lankinen och Kristina Karlsson Green för projektet Pedagogik och forskningsanknytning i tvärvetenskap” med 100000 kr,

  • Torsten Hörndahl och Daniel Nilsson för projektet ”Det nya högteknologiska jordbruket – Behov av fördjupade kunskaper och förnyade undervisningsformer” med 90000 kr,

  • Jan-Eric Englund och Adam Flöhr för projektet ”Dags för en kvantitativ analys” med 80000 kr,

  • Vera Vicenzotti, Ulla Myhr och Josefin Wangel för projektet ”Akademiskt skrivande i tvärvetenskapliga yrkesprogram – En guide till kandidatuppsatser i landskapsarkitektur” med 150000 kr,

  • Mattias Larsson, Johan Stenberg, Paul Becher, Salla Marttila, Svante Resjö och Erland Liljeroth för projektet ”Förnyelse av digital lärobok Växtskyddets grunder” med 200000 kr samt

  • Fredrik Fernqvist och Sara Spendrup för projektet ”Utveckling av verklighetsbaserade fall/case kopplade till lärandemål” med 109000 kr.

När projekten redovisats länkas rapporterna i denna sammanställning för att alla ska kunna ta del och inspireras av kunskaperna!


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39