Vilka ramavtal finns det?

Senast ändrad: 03 juli 2024

Inköpsenheten har upphandlat ett antal ramavtal för att täcka SLU:s behov. Därutöver kan vi använda oss av de statliga ramavtalen som finns upphandlade för alla statliga myndigheter.

För detaljerad information om ramavtal se avtalsinformationen i Proceedo!

För att se om det finns ett ramavtal som ska användas utgår man från informationen i Proceedo, där beställningen ska läggas.
Användare utan behörighet att göra beställningar i systemet kan söka information om produkter och produktdetaljer i Proceedo på fliken Sök

SLU:s lokala ramavtal

Alla ramavtal som är lokalt upphandlade för SLU finns inlagda i Proceedo. Alla avtal i Proceedo är giltiga att handla från. Avtalen gäller för alla institutioner/enheter, utom i ett fåtal fall där avtal är särskilt tilldelade vissa (t ex beställning av djurläkemedel).

I samband med produkter/tjänster i Proceedo finns avtalsinformation, i de flesta fall i form av ett avtalsinformationblad med sammanfattande information om ramavtalet.

 Nedan finns ett urval av de vanligaste ramavtalen som återfinns i Proceedo:

 • Akademiska böcker, e-böcker, övriga böcker 
 • Arbetskläder 
 • Förbrukningsprodukter för lantbruk och service
 • Buss med chaufför, förhyrning (regionindelat) 
 • Catering och restaurang Ultuna (webbsida) samt SLU Alnarp 
 • Djurläkemedel Tillgängligt i Proceedo endast för behöriga beställare
 • Farligt avfall, hantering och omhändertagande (se information om Avfallshantering)
 • Fruktkorgar    
 • IT-produkter och programvaror    
 • Laboratoriekemikalier och labförbrukningsmaterial, laboratoriegaser
 • Kommunikationstjänster (reklambyråer) 
 • Kontors- och tryckeripapper
 • Rekryteringstjänster   
 • Resurskonsulter (personalförhyrning)
 • Revisionstjänster
 • Tryckeritjänster (beställning via repro)

Fler avtal hittas i avtalsdatabasen.

För följande avtal gäller undantag från Proceedo

Det finns också avtal där avrop endast görs av ansvarig enhet, t ex fastighetsunderhåll.

Om efterfrågad vara finns både på lokalt upphandlat och statligt ramavtal så är det SLU:s lokalt upphandlade ramavtal som ska användas.
När det finns lokalt ramavtal, slutet av SLU, ska detta användas även vid inköp under direktupphandlingsgränsen.

De statliga ramavtalen

Statens avropssamordning ansvarar för att upphandla statliga ramavtal som kan användas av de statliga myndigheterna. På avropssamordningen finns ett stort antal ramavtal inom olika kategorier.

De statliga ramavtalen finns på www.avropa.se

Även dessa ramavtal ska användas om de är tillämpliga. Om SLU har egna avtal ska dessa användas i första hand.

För vissa statliga ramavtal har SLU anmält undantag (s.k. avsteg), se nedan.

Även de flesta statliga ramavtalen är inlagda i Proceedo, de ramavtal där vi beställer stora volymer är inlagda med produktkataloger eller s.k. punchout till webbutik. Övriga statliga ramavtal är endast inlagda med information om avtalet,  med möjligheter till fritextbeställning. I många fall finns särskilt framtagna fritextformulär för de leverantörer som är knutna till dessa avtal.

Undantag från statliga ramavtal:
SLU har från Kammarkollegiet begärt partiellt avsteg från ramavtalet för fordonsförhyrning från januari 2017 tills vidare, vilket innebär undantag för SLU:s mindre orter, där det är svårt att följa ramavtalet pga stora avstånd till leverantören. Övriga SLU ska följa ramavtalet.