Vad är ett ramavtal?

Senast ändrad: 03 juli 2024

Ett ramavtal är ett avtal med en eller flera leverantörer där man kan göra successiva beställningar vid behov under en längre period och där villkoren är fastställda.

Ett ramavtal är ett avtal mellan en upphandlande enhet (SLU) och en eller flera leverantörer som avser att de ska tillhandahålla en vara eller tjänst med fastställda villkort under en bestämd period, vanligen 2-4 år. Ramavtalet skiljer sig från vanliga avtal genom att man gör successiva beställningar, s k avrop, vid behov under avtalsperioden. 

Ramavtal är redan upphandlade avtal, vilket innebär att de kan användas utan att man själv behöver genomföra motsvarande upphandling, med den tid och resurser som en sådan kräver.

Ramavtal ska upphandlas
Det finns en skyldighet enligt lag för staten att samordna inköp. Ramavtal sluts av SLU vid behov för den egna verksamheten, ibland gemensamt med ett eller flera andra universitet. Ramavtal sluts också av den statliga inköpssamordningen (Kammarkollegiet), och dessa avtal är i normalfallet gemensamma för alla statliga myndigheter.  Se nedan.

Ramavtalsupphandlingar för SLU får endast genomföras av inköpsenheten.

Ramavtal ska användas om sådant finns och är tillämpligt
Alla inköp ska följa upphandlingsreglerna och alla direktköp över 100 000 kr ska konkurrensutsättas. När det finns  ramavtal så är upphandlingsprocessen redan avklarad och man spar därför mycket tid genom att direkt göra beställningar (avrop) på dessa avtal.
Det finns lokalt upphandlade ramavtal och statliga ramavtal, de som upphandlats av SLU ska användas i första hand.

Om man finner att befintliga ramavtal inte kan användas, och om värdet av det som ska upphandlas överstiger direktupphandlingsgränsen, så är alternativet att genomföra en upphandling med anbudsinfordran.