Beloppsgränser

Senast ändrad: 04 december 2023

Det är beloppsvärdet som avgör vilka regler en upphandling ska följa. Det finns direktivstyrda förfaranden över direktupphandlingsgränsen eller nationella förfaranden under direktupphandlingsgränsen.

Beräkning av värde

Man beräknar värdet för samma typ av vara/tjänst (oavsett leverantör) som köps under ett kalenderår, för hela SLU.

När man beräknar värdet på en upphandling ska samtliga delar i upphandlingen inkluderas såsom förlängningsmöjligheter, optioner, service, underhåll, utbildning m.m.

Om man beräknar värdet för en vara eller tjänst ska man räkna på en tänkt kontraktsperiod (4 år) och kommer då snabbare upp till gränsen för upphandling.

Gräns för direktupphandling, dvs inköp utan krav på anbudsförfarande

Gränsen för direktupphandling av varor och tjänster är fr o m 1 feb 2022 700 000 kronor exkl. moms (gränsen för 2020/2021 var 615 312 kr). Ändringar av beloppsgräns får inte tillämpas retroaktivt.

Observera - om det finns ramavtal som är tillämpliga ska dessa användas även för inköp under direktupphandlingsgränsen.

Köp över 100 000 kr
Vid köp över 100 000 kronor ska offert om möjligt inhämtas från minst tre leverantörer för att säkra konkurrens. (Detta behöver inte göras när man beställer från ramavtal.) Vidare ska köpen dokumenteras enligt nedan.

Dokumentationskrav för beställningar över 100 000 kr. Det finns krav på oss som myndighet att vi (institutionen, motsvarande) ska anteckna skälen till att man gör direktupphandling och annat av betydelse om köpets värde överstiger 100 000 kronor (beräknas exkl. moms).

I Proceedo används formuläret "Köp över 100 000 kr" för att dokumentera köpet. Ange vilka leverantörer som tillfrågats och skälen till varför den aktuella leverantören valdes.

Om dokumentationen är mer omfattande diarieförs den innan beställningen görs och ID-numret anges i beställningsformuläret. Om man beställt på ramavtal anger man detta.

Läs mer om tröskelvärden för upphandling på  http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/


Över direktupphandlingsgränsen - upphandling med anbudsinfordran

För belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger nedan angivna tröskelvärde skall upphandling göras med anbudsinfordran och med annonsering i Sverige. Upphandlingsformerna Förenklat förfarande eller Urvalsförfarande tillämpas. Upphandlingar under tröskelvärdet utförs av inköpsenheten i samarbete med berörd beställare. Kontakta inköpsenheten.
  

Över tröskelvärdesgränsen - upphandling med anbudsinfordran EU

För belopp som överstiger nedan angivna tröskelvärde ska upphandling göras med anbudsinfordran och med annonsering i databas gemensam för samtliga EU-länder. Upphandlingsformerna Öppen upphandling eller Selektiv upphandling tillämpas. Upphandlingar över tröskelvärdet utförs av inköpsenheten, i förekommande fall i samarbete med berörd institution/enhet. Kontakta inköpsenheten.

Från och med 1 januari 2022 och t v gäller följande tröskelvärde vid upphandling av varor och tjänster:

1 456 476 kronor exklusive moms

Tröskelvärdet fastställs av EG-kommissionen vartannat år. 

(Tröskelvärdet för 2020/2021 var 1 427 377 kronor)

 

För köp från annan statlig myndighet gäller inte LOU

För anskaffning från annan statlig myndighet gäller inte regelverket i LOU. Detta slås fast i Konkurrensverkets ställningstagande 2018:1 Dnr 514/2018