Anvisning för köp enligt forskningsundantaget

Senast ändrad: 05 juni 2023

Nedanstående anvisning avser tolkning av det s.k. forskningsundantaget, som medger undantag från upphandling, enligt 1 kap, 5 § LOU.

Anvisningarna gäller fr.o.m. 2019-03-01.  ID SLU ua 2019.2.4.4-983

Anvisningen omfattar tolkning av forskningsundantaget samt hur medarbetare på SLU praktiskt ska gå tillväga om man vill köpa extern forskning- och utvecklingstjänst. Anvisningen omfattar inte köp mellan statliga myndigheter.

Målgrupp
Medarbetare inom SLU som köper externa forsknings- och utvecklingstjänster vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen.
(Not. Direktupphandlingsgränsen ändras ungefär vartannat år, för aktuellt värde se inköpsenhetens sidor på medarbetarwebben.)

Bakgrund

SLU som statlig myndighet ska följa gällande lagar och direktiv för inköp, bl.a. lagen om offentlig upphandling, LOU, och de EU-direktiv som ligger till grund för denna. 

I 1 kap 5 § anges vilka forsknings – och utvecklingstjänster som omfattas av LOU. Av lagtexten framgår att LOU gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 eller 73430000-5, om

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndigheten.

För de forsknings- och utvecklingstjänster som räknas upp i ovan, uppkommer alltså upphandlingsskyldighet endast under förutsättning att de två villkoren är uppfyllda. Dels måste resultaten uteslutande tillkomma den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, och dels måste tjänsten helt och hållet betalas av den upphandlande myndigheten. Om båda villkoren är uppfyllda ska de i bestämmelsen nämnda tjänsterna upphandlas med tillämpning av LOU.

Motsatsvis gäller att om inget eller endast ett villkor är uppfyllt, behöver inte LOU tillämpas.

De tjänster som korresponderar med CPV-koderna i bestämmelsen är följande:

73000000-2 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

73100000-3 Forskning och experimentell utveckling

73110000-6 Forskning

73111000-3 Forskningslaboratorietjänster

73112000-0 Marin forskning

73120000-9 Experimentell utveckling

73300000-5 Planering och genomförande av forskning och utveckling

73420000-2 Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration

73430000-5 Test och utvärdering

Avsikten med regleringen i lagen är att undanta forsknings- och utvecklingstjänster som kan gynna samhället i stort.

Syfte

Syftet är att ge enhetliga anvisningar till alla medarbetare inom SLU som planerar köpa externa forsknings- och utvecklingstjänster, vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen under ett kalenderår. 

Syftet är även att underlätta för inköpsenheten att göra rätt bedömning, om den aktuella tjänsten omfattas av undantaget eller inte, för att säkerställa att det externa regelverket följs.

Tolkningar

Vad är definitionen på en forsknings- och utvecklingstjänst, FoU-tjänst?

  • Grundforskning som ”utgörs av försöksverksamhet eller teoretiskt arbete som huvudsakligen syftar till att förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta, och som inte syftar till någon direkt praktisk tillämpning.”

  • Tillämpad forskning som ”utgörs även av ursprungliga arbeten som genomförs för att förvärva ny kunskap. Den inriktas emellertid i första hand på ett visst konkret ändamål eller syfte.”
  • Experimentell utveckling som ”utveckling utgörs av arbete som grundas på befintlig kunskap som erhållits genom forskning och/eller praktisk erfarenhet för att kunna påbörja tillverkningen av nya material, produkter eller anordningar, skapa nya processer, system och tjänster eller avsevärt förbättra befintliga processer, system och tjänster. Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av tekniska demonstratorer, det vill säga verktyg för att demonstrera ett nytt koncepts eller en ny tekniks funktion i en relevant eller typisk miljö.”

Forskning och utveckling omfattar inte ”utformandet och erkännandet av prototyper, verktyg och industriteknik, industridesign eller tillverkning för produktionsfasen”

Vad krävs av en tjänst för att den ska kunna anses vara en forsknings- eller utvecklingstjänst som kan undantas från LOU?

Det räcker inte att det man önskar köpa används inom ett forsknings-/utvecklingsprojekt utan själva tjänsten som köps in ska vara en forskning- och utvecklingstjänst. Dessutom krävs det att resultatet av forskningen även tillkommer annan än SLU eller att tjänsten betalas helt eller delvis av annan än SLU. 

Om det står i ett avtal (grant agreement) att vi ska upphandla, är vi på avtalsrättslig grund skyldiga att göra det även om vi anser att vi inte behöver göra det, ex vid EU-finansierade projekt med krav på upphandling enligt LOU.

Kan man svara ja på nedanstående pilar finns det grund för att kunna tillämpa undantaget. Gällande resultat och finans gäller ja på båda eller ena. 

  

Praktiskt tillvägagångssätt

Ska du köpa en extern forskning- och utvecklingstjänst som överstiger direktupphandlingsgränsen1 och som du tror omfattas av detta undantag?

1.  Kontakta inköpsenheten, upphandling@slu.se, med svar på nedanstående frågor:

a.  Vad är syftet med projektet? Är syftet att utveckla ny kunskap eller nya metoder för området?

b.  Vem kommer att kunna använda resultatet av projektet?

c.  Hur kommer resultatet att offentliggöras?

d.  Hur finansieras projektet?

e.  Finns det något avtal, t.ex. från en uppdragsgivare eller finansiär, som reglerar hur projektet ska utföras/upphandlas?

2.  Inköpsenheten hjälper dig att tolka ifall den tjänst du önskar köpa kan förväntas omfattas av detta undantag

 3.  Ifall svaret är nej är det aktuellt med en regelrätt upphandling. Är värdet på tjänsten över 700 000 SEK hjälper vi dig med detta.

 4.  För hjälp med kontrakt avseende forskningssamarbeten kontakta enheten för juridik och dokumentation.


Kontaktinformation

Vid frågor angående avtal, upphandling m.m. rörande inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på upphandling@slu.se.

Vid frågor angående e-handel och beställningar i Proceedo kan du kontakta ehandel@slu.se.

Vid frågor om fakturor i Proceedo, kontakta fakturasupporten på levreskontra@slu.se.


För kontakt med inköpschef: Henning.Richardsson@slu.se