Köp enligt forskningsundantaget

Senast ändrad: 02 januari 2024

Nedan information avser tolkning av forskningsundantaget, som medger undantag från upphandling enligt 1 kap, 5 § LOU, samt hur medarbetare praktiskt ska gå tillväga när de vill köpa en forsknings- och utvecklingstjänst.

Förutsättningar för undantag 

I 1 kap 5 § anges vilka forsknings – och utvecklingstjänster som omfattas av LOU. Av lagtexten framgår att LOU gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 eller 73430000-5, om följande två föutsättningar är uppfyllda:

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndigheten.

Upphandlingsskyldighet uppkommer endast under förutsättning att bägge ovanstående villkoren är uppfyllda. Om båda villkoren är uppfyllda ska de i bestämmelsen nämnda tjänsterna upphandlas med tillämpning av LOU.

Motsatsvis gäller att om inget eller endast ett villkor är uppfyllt, behöver inte LOU tillämpas. T.ex. gäller därför att om forskningsresultatet endast tillkommer SLU, men forskningen delvis finansierats av en privat aktör har en av förutsättningarna för upphandling enligt LOU inte uppfyllts.

Avsikten med regleringen i lagen är att undanta forsknings- och utvecklingstjänster som kan gynna samhället i stort.

Vad krävs av en tjänst för att den ska kunna anses vara en forsknings- eller utvecklingstjänst som kan undantas från LOU?

De tjänster som korresponderar med CPV-koderna i bestämmelsen är följande:

73000000-2 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

73100000-3 Forskning och experimentell utveckling

73110000-6 Forskning

73111000-3 Forskningslaboratorietjänster

73112000-0 Marin forskning

73120000-9 Experimentell utveckling

73300000-5 Planering och genomförande av forskning och utveckling

73420000-2 Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration

73430000-5 Test och utvärdering

Det är inte tillräckligt att tjänsten som önskas köpas in ska användas inom ett forsknings-/utvecklingsprojekt utan själva tjänsten som köps in ska vara en forskning- och utvecklingstjänst. Exempelvis utgör själva forskaren som ska genomföra forskningen en forskningstjänst. Däremot relaterade tjänster som t.ex. marknadsundersökningar, transporttjänster m.m. som inte kräver forskarens expertis/utförande anses inte utgöra en forskningstjänst och ska därför köpas in med tillämpning av LOU. Material och liknande produkter utgör inte en tjänst och hamnar därför per definition utanför forskningsundantaget.

Om det står i ett avtal att SLU ska upphandla, är vi på avtalsrättslig grund skyldiga att göra det även om vi anser att vi inte behöver göra det, t.ex. vid EU-finansierade projekt med krav på upphandling enligt LOU.

Praktiskt tillvägagångssätt

Ska du köpa en extern forskning- och utvecklingstjänst som överstiger direktupphandlingsgränsen och som du tror omfattas av detta undantag?

Kontakta adm-upphandling@slu.se med svar på nedanstående frågor: 

  • Vad är syftet med projektet? Är syftet att utveckla ny kunskap eller nya metoder för området?
  • Vem kommer att kunna använda resultatet av projektet?
  • Hur kommer resultatet att offentliggöras?
  • Hur finansieras projektet?
  • Finns det något avtal, t.ex. från en uppdragsgivare eller finansiär, som reglerar hur projektet ska utföras och/eller upphandlas?

Kontaktinformation

Vid frågor angående avtal, upphandling m.m. rörande inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på upphandling@slu.se.

Vid frågor angående e-handel och beställningar i Proceedo kan du kontakta ehandel@slu.se.

Vid frågor om fakturor i Proceedo, kontakta fakturasupporten på levreskontra@slu.se.


För kontakt med inköpschef: Henning.Richardsson@slu.se