Avfallshantering

Senast ändrad: 25 oktober 2023

Avfallsdefinition enligt miljöbalken kapitel 15, 1§: "Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med."

Farligt avfall

Omhändertagande av laboratorieavfall, elektronikavfall och övrigt farligt avfall.

Med farligt avfall menas samtliga produkter som kräver särskild hantering enligt avfallsförordningen. Information om hur man beställer, definitioner på farligt avfall, hur man praktiskt går till väga mm finns i Instruktionen, länkad nedan.

Arbetet med hanteringen av farligt avfall är en viktig beståndsdel av SLU:s miljöarbete och underlag för miljöcertifiering såväl som en del av arbetsmiljöarbetet. Ansvaret för hanteringen ligger på verksamhetsledaren inom respektive institution eller motsvarande.

För källsortering och hantering av farligt avfall i Ulls hus.
För källsortering och hantering av farligt avfall i VHC.

Sedan maj 2014 finns tjänsten hantering och omhändertagande av laboratorieavfall, elektronikavfall och övrigt farligt avfall upphandlad. Leverantören är SEKA miljöteknik. Avrop sker via Proceedo.

Kontaktperson: Mats Svensson, 040-41 50 33, miljöenheten.

För vidare information kontakta respektive ort nedan.

Avfall till avlopp

Generellt är det inte förenligt med svensk lag att släppa föroreningar från till exempel labbverksamhet på avloppsledningsnätet med vissa undantag. I Uppsala gäller en föreskrift som Uppsalavatten gett ut och som också finns länkad här nedan.