Angående skuggdoktorander

Senast ändrad: 16 december 2022

På en del SLU-institutioner har det varit praxis att man anställer huvudkandidaten som assistent etc efter att urvalsprocessen är avklarad men före ansökan till FUN om antagning. Under anställningen kan kandidaten delta i kurser, förbereda projektet och skriva på sin ISP. Det kan finnas flera vällovliga motiv till detta. Emellertid är den juridiska bedömningen annorlunda.

FUR beslutade på sitt möte den 20 juni om följande vägledning till prefekter:

  1. Den som vid ansökan till antagning till forskarutbildningen redan har en SLU-anställning, kan i samråd med prefekten inom ramen för den anställningen och på initiativ av huvudhandledaren, delta i diskussioner om forskningsprojektet som avhandlingsarbetet ska ingå i.
  2. Sökande, som inte har en SLU-anställning enligt punkt 1 ovan, kan inte anställas med huvudsakligt syfte att förbereda forskarutbildningen, före fakultetsnämnden har beslutat om antagning.
  3. Huvudhandledaren ansvarar för att sammanställa den preliminära ISP som ska bifogas ansökan från prefekt till fakultetsnämnd om antagning av huvudkandidaten. En preliminär ISP:s viktigaste syfte är att visa att forskningsprojektet som ska utgöra grunden för det planerade avhandlingsarbetet är rimligt avgränsat och definierat. Övriga delar av utbildningsplanering kan vara översiktliga för att slutföras efter antagningen tillsammans med doktoranden.


Även om vägledningen inte löser alla problem med eventuella skuggdoktorander så är det FUN:s uppfattning att den ska följas, vilket betyder att doktorander som rekryteras ska antas innan de anställs. Vägledningen gäller omedelbart.


Kontaktinformation