Dekanbrev

Senast ändrad: 01 november 2023
Vicedekan Jens Olsson, foto.

Höstens utmaningar och möjligheter inom SLU:s miljöanalys.

Sommaren på våra nordliga breddgrader har varit annorlunda för såväl miljö som människor. Först värmebölja och torka, sen en massa nederbörd och översvämningar. Hur dessa snabba och omvälvande förändringar påverkar miljön kommer vi förhoppningsvis kunna utläsa i vår omfattande miljöövervakning.

Den miljöövervakningsdata som vi på SLU årligen samlar in och analyserar utgör ryggraden i bedömningar av den svenska miljöns tillstånd och utvecklingen över tid. Miljöanalysen omsätter årligen över 530 miljoner kronor och vi på NJ-fakulteten står för lite mer än 75 procent av verksamheten. Eftersom nästan 70 procent av finansieringen av miljöanalysen på SLU kommer från externa uppdrag från myndigheter, påverkas omfattningen av den sittande regeringens politik. I nuvarande regerings budget minskade omfattningen av miljöanalysuppdrag till SLU något under 2023, men det finns indikationer i budgetpropositionen för 2024 på att det inte blir fortsatta nedskärningar under nästa år inom de utgiftsområden som berör SLU:s miljöanalys. Vi får nu sätta tilltro till att våra goda dialoger och samarbeten med ansvariga myndigheter tillsammans med våra många fleråriga avtal ger en liten ökning i omfattningen av våra myndighetsuppdrag inom miljöanalysen. 

I sammanhanget är det väldigt positivt att SLU:s statsanslag för miljöanalys ligger på en stabil nivå och att vi sannolikt kommer att kunna finansiera ett antal utvecklingsprojekt inom våra miljöanalysprogram under 2024. Denna satsning är mer behövd än någonsin för att kunna utveckla miljöanalysen då myndigheternas uppdrag idag prioriterar löpande övervakning och arbete som Sverige är ålagt att genomföra genom internationella åtagande, överenskommelser och konventioner. Har du inte lämnat in en ansökan redan, så gör det innan den 29 september då utlysningen stänger.

En sak att se fram emot under hösten är SLU:s egen Agenda 2030-dag, den 14 november. Syftet med dagen är att informera om hur vi på SLU bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen, samt att diskutera hur vi i större utsträckning kan bidra till en mer hållbar utveckling av vårt samhälle. Bland annat kommer vi under dagen att presentera ett arbete inom vilket en kartläggning av hur SLU:s miljöanalys bidrar till Agenda 2030 och vad mer vi kan göra. Agendan antogs 2015 och i år är det halvtid för dess genomförande. Det finns tyvärr indikationer på att det globala genomförandet av Agenda 2030 stannat av, något som även märks i att den numer sällan nämns i den svenska samhällsdebatten. Behoven av en Agenda 2030-dag på SLU är därför stora.

Hoppas vi ses den 14 november om inte förr!

Jens Olsson
Vicedekan för miljöanalys

Foto: Mark Harris.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation