SLU-nyhet

SLU:s miljöanalysprogram utlyser utvecklingsmedel för projekt under 2024

Publicerad: 29 augusti 2023

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt som genomförs under 2024. Sista ansökningsdag är den 29 september 2023. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Program Övergödning ingår ej.

Föreslagen inriktning för projekten i denna utlysning är: 

  • indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen/hållbarhetsmålen
  • tillgängliggörande och/eller användning av miljöanalysdata
  • metodutveckling inom miljöanalysen

Vi uppmuntrar ansökningar som bidrar till SLU:s strategi – hållbarhet, digitalisering och samarbete mellan olika miljöanalysprogram. Av särskilt intresse är ansökningar som har relevans för flera program eller stärker interaktionen mellan program. Sökande ska vara anställd på SLU.

Vid SLU finns bred kompetens, omfattande databaser och väl inarbetade kontaktytor gentemot avnämare av olika slag. Genom denna utlysning vill SLU uppmuntra till nya tillämpningar och/eller förbättringar inom miljöanalysen. Det är meriterande om projektet är efterfrågat av avnämare och kan bidra med ny kunskap, tillämpningar eller om det sker i samverkan.  Det är en fördel om resultaten från de projekt som beviljas medel kan leda till framtida externa uppdrag gällande fortlöpande miljöövervakning.

Ansökningarna handläggs av miljöanalyskoordinatorerna och kommer att presenteras för diskussion med de relevanta programmens externa referensgrupper. Därefter fattar miljöanalysnämnden, fakultetsnämnden eller dekanen det slutgiltiga beslutet om fördelning av medel. 

Medel som utlyses är planerat till 500 000 kronor per program och vanligen söks och beviljas projekt på 100 000250 000 kronor. De utlysta projektmedlen utlyses som ett engångsanslag under år 2024. Delar av medlen kan dock få disponeras under år 2025, om särskilda skäl finns. Preliminär rapportering av projekt sker i november 2024 i SLU:s avrapporteringssystem. Utöver denna rapportering avslutas projektet med att kommuniceras populärvetenskapligt – ange kort hur i kommunikationsplanen i ansökningsformuläret. Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör ske utanför projektanslaget.

Fakta:

Ansökan görs kortfattad i detta formulär. I formuläret anger du som söker medel det eller de program som ansökan sker till. Högst tre program får väljas. Vi förbehåller oss rätten att vid behov omfördela ansökningarna mellan de olika programmen efter ansökningstidens slut.

Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontaktas Mikaela.Asplund@slu.se

Sista ansökningsdag är den 29 september 2023. Beslut beräknas kunna delges i slutet av januari 2024. Vid sen eller utebliven leverans från projektet kan fakulteten återta medel.

Kontakta respektive programkoordinator vid eventuella frågor om utlysningen: För kontaktuppgifter till koordinatorer och mer information om respektive miljöanalysprogram, se https://www.slu.se/miljoanalys/program/.