Nytt från ledningen

Senast ändrad: 16 mars 2023
Foto av Margit Nothnagl

Även om vintern vägrar släppa greppet visar en promenad i Alnarpsparken att våren är på god väg. Så här mitt i terminen pågår arbetet inom fakulteten på högtryck med olika projekt och processer som behöver koordineras och drivas framåt. Här kommer ett litet urval.

Campusutveckling

Inom campusutvecklingen i Alnarp har det tagits ett stort steg framåt i och med rektorsbeslutet om att starta en förstudie för om-/nybyggnationen av Västra Noden. Detta innebär att det nu kan skrivas kontrakt med byggherren Akademiska Hus om att officiellt starta ett byggprojekt. Nu är det viktigt att tillvarata de kunskaper och erfarenheter vi har fått genom tidigare workshopserier tillsammans med er.

Rekryteringen av en projektledare med organisatorisk tillhörighet till avdelningen för infrastruktur (lokaler och projekt) och med placering i Alnarp pågår. Viktiga kommande steg i projektet är ett första möte mellan fakultetsledningen och den av Akademiska Hus upphandlade arkitekten den 23 mars samt diskussioner med institutionerna om deras ekonomiska bärkraft under våren. Det långsiktiga målet är ju att vi gör de satsningar som är nödvändiga och viktiga för vår framtida verksamhet och campus men att om-/nybyggnationen inte kommer att kosta för mycket i förhållande till vår verksamhet.

När det gäller hela campuslandskapet fortsätter arbetet både med frågan om hur vi säkerställer bevattningsmöjligheter för våra försöksfält, en strukturplan för området som sammanfattar material från tidigare utredningar i form av tydliga kartunderlag och en remiss från Trafikverket rörande järnvägsplanen. Mer information kan ni hitta på hemsidan som uppdateras löpande.

Dialog med universitetsledningen

Den 13 april kommer universitetsledningen till Alnarp för att hålla den årliga verksamhetsdialogen med LTV-fakulteten. I år kommer dialogen att pågå en hel dag och fokusera på verksamhetsuppföljning, kvalitetsarbetet inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning samt fakultetens arbete med SLU:s och vår egen strategi och verksamhetsplan. Dagen kommer att avslutas med ett studiebesök.

Inspel till livsmedelsstrategin

Just nu finns det möjlighet att via SLU Future Food vara med på ett inspel med anledning av uppdateringen av regeringens livsmedelsstrategi.

Den befintliga livsmedelsstrategin antogs av riksdagen 2017. Det övergripande målet är bland annat en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Målsättningen med en uppdaterad livsmedelsstrategi är bland annat ett större fokus på minskad sårbarhet vid eventuell kris, men även ökad konkurrenskraft, lönsamhet, produktion och hållbarhet.

Fakultetens bokslut

Fakultetens bokslut för 2022 visar på en ökad omsättning och en ökad användning av kapital, ett positivt tecken på att medlen arbetar. De största forskningsfinansiärerna på fakulteten är fortsättningsvis Formas och Vetenskapsrådet men man ser också en ökande trend för finansiering från Statens Jordbruksverk, Stiftelsen Lantbruksforskning och EU. En fortsatt bra utdelning från finansiärerna gör att oförbrukade bidrag och kontraktsfordringar ökar vilket vi behöver vara medvetna om i tider med hög inflation. Inom grundutbildningen ser vi att uppdraget till fakultetens institutioner har minskat men prestationerna gör att anslaget inte minskar i samma omfattning. Det finns också en positiv utveckling av avgiftsfinansierade studenter. Om ni har frågor kring fakultetens bokslut kan ni vända er till vår fakultetsekonom Andreas Fredlund.

Bredvid de ovan nämnda punkterna fortsätter det löpande arbetet inom fakultetens nämnder och arbetsgrupper, t.ex. gällande ämnesområdesöversynen, de olika strategiska satsningarna inom fakulteten och kompetensförsörjningen.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det händer mycket och att det går bra för LTV-fakulteten. Vi kan alla vara stolta över vårt gemensamma arbete.

Jag önskar er en skön vår.

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör LTV-fakulteten


Kontaktinformation

Håkan Sandgren, fakultetsdirektör
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
040-41 54 34
hakan.sandgren@slu.se