SLU-nyhet

Beslut om förstudie för Västra noden

Publicerad: 06 mars 2023

Rektor har beslutat att uppdra till universitetsdirektören att ingå de överenskommelser som krävs för att genomföra en förstudie av en om- och tillbyggnad av det byggnadskomplex som SLU nyttjar i nordvästra delen av Campus Alnarp, här kallat Västra noden.

En övergripande målsättning för projektet är att skapa ändamålsenliga och representativa lokaler med bra, hälsosam och attraktiv arbets- och studiemiljö för verksamheterna genom en om- och tillbyggnad av byggnaderna i Västra noden. Målet är också att föra verksamheterna inom SLU i Alnarp närmare varandra för bättre utbyte och samarbeten inom forskning och utbildning.

LTV- och S-fakulteten gjorde i juni 2020 en gemensam beställning till SLU Lokaler och projekt av en om- och tillbyggnad i Alnarp, som även berör det gemensamma verksamhetsstödet. Beställningen blev starten av den lokalplaneringsprocess som resulterat i ett förslag på scenario. I detta scenario samlas nästan all verksamhet i tre noder som förväntas skapa en tydligare struktur på campus:

  • Slottet
  • Östra noden (Alnarpsgården inkl. Tornhuset och Agricum)
  • Västra noden (Vegetum, Horticum, Biotronen, Navet och Articum)

Beslutet om förstudie berör endast byggnaderna i Västra noden då dessa till vissa delar är i stort behov av upprustning och komplettering med viss tillbyggnad. Dessutom kommer det planerade tågstoppet, som blir en ny och viktig målpunkt i Alnarp, innebära anpassningar i området.

Efter förstudien följer beslut om programarbete, beslut om förprojektering samt beslut om genomförande. I varje skede blir projektet allt mer definierat till sin omfattning och det görs också kostnadsberäkningar som underlag för hyres- och investeringskostnader och kommande beslut. Senare tillkommer även beställning av förstudie för lokalanpassning i Östra noden (Alnarpsgården inklusive Tornhuset och Agricum) och Slottet.

Genom beslutet om förstudie för Västra noden blir det möjligt för universitetsdirektören att ingå erforderliga överenskommelser med hyresvärden Akademiska hus så att förstudien kan genomföras.