En uppdatering om ämnesöversynen vid LTV

Senast ändrad: 22 juni 2023
Bild av dekan Christina Lunner Kolstrup

Snart kan vi se fram emot en efterlängtad sommarledighet och skön avkoppling efter en väldigt intensiv vårtermin. Men innan dess, vill jag passa på att ge er en uppdatering kring läget i ämnesområdesöversynen, som fakulteten har arbetat med sedan hösten 2021.

Den 13-14 juni var fakultetsnämnden (FN) på arbetsinternat, och syftet med dagarna var att diskutera ”vad kan FN besluta utifrån processunderlaget i ämnesområdesöversynen såhär långt”, ”hur vill FN fortsätta med processresultaten och eventuell vidare process” samt ”hur vill FN utarbeta en utvecklingsplan” enligt FN-beslutet.

På internatet gick vi genom FN-ledamöternas uppdrag, ansvar samt beslutsmandat enligt delegationsordningen. Dessutom tog vi en tillbakablick gällande FN-beslutet för ämnesområdesöversynen samt en genomgång av det som presenterades i workshop 4.

Internatdagarna varvades sedan med konstruktiva, kreativa och framåtsyftande diskussioner i antingen hel- eller smågrupp kring:

 1. vilka nya framtidsfrågor för fakulteten som FN ser som potentiella i framtiden (utifrån ämnesområdenas potential att utveckla högkvalitativ forskning och utbildning i förhållande till aktualitet, framtidsfrågor och samhällsutmaningar),
 2. sina tankar om resultaten som framkommit i processen, det vill säga under samtliga workshops och i nulägesanalyserna, utifrån vad som efterfrågades i FN-beslutet,
 3. vad FN gärna hade sett att institutionerna och ämnesområdena hade presterat i processen hittills,
 4. ämnesområdenas betydelse i förhållande till andra ämnesområden på fakulteten och SLU (synergier och överlapp),
 5. vad ett ämnesområde är och vilken betydelse, roll och funktion ämnesområdena har och bör ha i framtiden,
 6. hur stor en kritisk massa vi behöver för att uppnå starka ämnesområden,
 7. hur många ämnesområden vi vill ha,
 8. vad ett rimligt antal ämnesområden är i förhållande till ämnesmedlens storlek och vilken nivå på ämnesmedel som är rimlig,
 9. vilken betydelse, roll och uppdrag ämnesansvariga bör ha.

Fakultetens forskningssekreterare, Tomas Österman, presenterade även nyckeltal för fakultetens ämnesområden: antal anställda och forskarstuderande, antal handledare samt fördelningen av ämnesstöden på fakulteten och på övriga fakulteter vid SLU.

Dagarna avslutades med en summering och presentation av förslag till vidare processteg och utvecklingsplan för ämnesområden som FN ska besluta om senare i höst. Några reflektioner utifrån detta presenteras nedan.

Vägen framåt

 • Fakulteten har startat en kulturresa där utvecklings- och förändringsarbete ska vara en naturlig och återkommande process med utvärdering och benchmarking av ämnesområden och ämnesansvariga för att säkerställa vår kvalitet och relevans.
 • Nuvarande processunderlag från ämnesområdesöversynen behöver bearbetas ytterligare ute i verksamheterna innan beslut kan tas.
 • Olika incitament i form av till exempel fakultetsfinansierade strategiska satsningar och tvärvetenskapliga teman för att uppnå tvärvetenskapliga, dynamiska och rörliga forskargrupper och mindre gränser mellan ämnesgrupper behöver initieras.
 • En plan för vidare process och baserat på förändringsönskningar från fakultetsnämnden behöver utarbetas.
 • FN ser också att det behövs en kortsiktig (2 år), mellansiktig (5 år) och långsiktig (>10 år) aktiv strategisk plan för utvecklingen av fakulteten gällande ämnesområden (möjligen även institutionsorganisationen).
 • Dekanerna fick av FN i uppdrag att utarbeta ett utkast till en styrande såväl som processorienterad utvecklingsplan som ska innehålla mål på olika tidshorisonter (korta, mellan och långsiktigt) för utvecklingen och finansiering av fakultetens ämnesområden utifrån processunderlaget och diskussionerna från arbetsinternatet.
 • Utkastet till utvecklingsplanen gällande fakultetens ämnesområden kommer sannolikt att omfatta beslut om principer och ramar för: hur vi definiera och formerar ämnesområden och deras syfte, roll och funktion inkl. kritisk massa för ett ämnesområde; roll och uppdrag för ämnesansvariga; storlek och fördelning av ämnesmedel utifrån strategier och uppdrag; benämning och beskrivning av ämnesområden; processer på fakultets- och institutionsnivå för regelbunden utvärdering och utveckling av ämnesområden samt en reviderad tidplan för implementering under 2024-2026.
 • Processer på institutionsnivå kommer att innefatta att institutionerna av FN kommer att få i uppdrag att i inkluderande processer med stöd av professionell processledning arbeta vidare utifrån de förslag som skickats till FN. Vissa förslag förväntas kunna beslutas inför anslagsfördelningen 2024 medan andra förslag från institutionerna först kan beslutas inför 2025 eller 2026. Detta då institutionerna behöver olika tid att komma fram till formering av och riktning för ämnesområden.

Uppdaterad webbsida

Jag vill nämna att webbsidan för ämnesområdesöversynen är uppdaterad. Vi är medvetna om att förändringar som kommer ut av denna process kan väcka farhågor men det har till syfte att stärka förutsättningarna för alla medarbetare, och efter sommaren kommer vi dekaner på institutionsbesök för att diskutera och svara på eventuella frågor.

Allra sist, vill jag passa på att tacka er för alla insatser, stora engagemang och digert arbete ni har lagt ner under våren och önska er - en skön och vilsam sommar och semester.

Bästa sommarhälsningar

Christina

 

 


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30