Nytt från ledningen

Senast ändrad: 19 juni 2023
Foto av Margit Nothnagl

Nu när sommaren närmar sig är det dags att reflektera över vårens arbete innan vi kan njuta av en välförtjänt ledighet.

På LTV-fakulteten har det hänt mycket under våren.

 • En fakultetsdag med temat – to make a difference! – genomfördes i början på året.
 • Kvalitetsarbetet inom fakultetens forskning och utbildning fortsatte enligt den SLU övergripande planen.
 • Fakultetsnämnden beslutade om strategiska satsningar såsom tilldelning av medel till utlysningar av anställningar som biträdande universitetslektorer och utlysningar av tvärvetenskapliga och tematiska forskningsprojekt. Planerna för en satsning för flera doktorander på fakulteten tog också form under våren.
 • Det av fakultetsnämnden beslutade arbetet med översynen av institutionernas ämnesområden fortsatte, både på institutionsnivå och inom fakultetsnämnden.
 • Institutionerna lärde känna varandras organisationsstrukturer bättre och verksamhetsdialoger mellan institutionerna och fakultetsledningen genomfördes.
 • Fakultetsledningen arbetade också med en genomlysning av de forsknings- och utbildningsinfrastrukturer som finansieras av fakulteten och vilka av dessa skulle kunna ses som SLU-infrastrukturer.
 • I maj ägde professorsinstallationen i Alnarp rum.

Inom campusutvecklingsarbetet har det också hänt mycket under våren.

 • Västra Noden: Arbetsgruppen för byggprojektet jobbade med att sammanfatta workshopserierna från 2022. En arkitekt började arbeta med att ta fram första skisser som ska vara tillgängliga lite längre fram under 2023. Institutionerna jobbade med ekonomiska konsekvensanalyser som kommer att ligga till grund för framtida förhandlingar och beslut.
 • Representanter för SLU deltog i arbetet med utformningen av stationsområdet och arbetet med en ändrad översiktsplan som Lomma kommun håller i. Även arbetet med avsiktsförklaringen för utvecklingen av campus (Lomma kommun, Akademiska Hus och SLU) fortsatte under våren.
 • SLU internt arbetade vi med bevattningsfrågan på campus för att komma fram till en lösning för bl a de nya sortimenten och de ekologiska fälten.
 • SLU Lokaler och projekt rekryterade i samarbete med fakultetsledningen en ny lokalplanerare till Alnarp som kommer att leda projektet Västra Noden.
 • Arbetet med digitaliseringen fortsatte, både inom projektet Nät 2.0 och i t.ex. arbetet med digitala salstentamina i Alnarp.

Även inom verksamhetsstödet har det varit mycket aktiviteter under våren.

 • De nya arbetsledarrollerna på kansliet inom utbildningsadministration och ekonomi formerades och startade sitt arbete som stöd till cheferna.
 • På LTV-kansliet fortsatte det systematiska arbetet med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor.
 • Under våren gjordes också en genomgång av det institutionsnära stödet inom Ek/HR och GU.

Som ni ser händer det alltid mycket på SLU i Alnarp – härligt! Nu är det dock dags att vila upp sig under en förhoppningsvis varm och solig sommar för att med ny energi kunna ta sig an höstterminen.

Mot nya utmaningar

Själv kommer jag efter sommaren att vara kvar på LTV-fakulteten och i Alnarp fram till den 18 augusti innan jag börjar på en tjänst som administrativ direktör på MAX IV på Lunds universitet. Jag vill passa på att tacka er alla för ett gott samarbete under mina nästan 12 år som fakultetsdirektör.

SLU, LTV-fakulteten och Alnarp kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta.

Jag hoppas att vi ses framöver.

Bästa hälsningar

Margit Nothnagl


Kontaktinformation

Håkan Sandgren, fakultetsdirektör
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
040-41 54 34
hakan.sandgren@slu.se