Nytt från ledningen

Senast ändrad: 15 februari 2023
Bild av Karl Lovrie

I väntan på våren och att temperaturen ska stiga vill jag passa på att uppmärksamma fakultetsnämnden och det strävsamma arbetet som sker där, något som många medarbetare nog kan uppleva som lite anonymt och långt ifrån de vardagliga bestyren med forskning, undervisning och verksamhetsstöd.

Effekten av fakultetsnämndens arbete är vanligtvis också mer övergripande och långsiktigt och något som kanske inte meddetsamma ger spår i ute på golvet.

Fakultetsnämnden bemannas med tio ledamöter och två suppleanter. Sju ledamöter och två suppleanter utses genom val på fakulteten som sker var tredje år och tre studenter utses årligen av SLUSS. Nämnden består alltså till huvuddelen av personer som har akademins och medarbetarnas förtroende att besluta om fakultetens, men i hög grad också institutionernas, verksamhet och utveckling.

Det finns en bred kunskap och förståelse i nämnden i och med att ledamöter och suppleanter kommer från alla fakultetens sex institutioner. Till det kommer också fackliga företrädare. Ständigt adjungerade till nämnden är fakultetsdirektören, de vicedekaner som inte är ledamöter och kommunikatör. Ordförande är dekanen - under nuvarande treårsperiod är det Christina Lunner Kolstrup som med stöd av sekreteraren Torleif Ljung leder mötena. Det finns också ett särskilt arbetsutskott som förbereder föredragningslistan inför varje möte.

Vad gör då fakultetsnämnden? Enligt styrelsens delegationsordning ska nämnden ”besluta om verksamhetens huvudsakliga inriktning inom ramen för sitt generella uppdrag och att skapa gynnsamma förutsättningar för utbildningen, forskningen och den fortlöpande miljöanalysen inom nämndens område”. I praktiken agerar fakultetsnämnden genom årliga beslut om principer för anslagsfördelning som fördelar statens medel till bland annat ämnesområden och strategiska satsningar. Ett annat viktigt område är beslut kopplade till rekrytering av biträdande lektorer, lektorer och professorer ute på institutionerna - allt från övergripande rekryteringsplaner till utlysningstexter till sakkunniga för bedömningar. Nämnden tar också fram en flerårig fakultetsstrategi och godkänner årliga verksamhetsplaner kopplad till den.

Aktuellt just nu, som nog många känner till, är arbetet på fakultetens med ämnesområdesöversyn som just kan härledas till beslut i nämnden. I arbetet ingår att nämnden skaffar sig kunskap om fakultetens olika delar, därför återkommer presentationer från institutioner, enheter och plattformar regelbundet. Vi har ungefär fyra möten på våren och tre på hösten varav några börjar med förmöten med prefekter och ledamöter i berörda programnämnder.

Som ledamot kan jag konstatera att det råder en god stämning och konstruktivt samarbetsklimat även om vi inte är överens om allt. Det vilar ett stort ansvar på ledamöterna speciellt de som kommer direkt från institutionerna – de bör verkligen krediteras för att de offrar en del av sin värdefulla tid för bidra till en utveckling av fakulteten som förhoppningsvis i slutänden berör och gynnar dig.

Kontakt och förståelse för verksamheten är viktig oss, så prata gärna med de ledamöter som du har i din närhet och diskutera de frågor du har på hjärtat. Inte alltid säkert vi kan svara, ibland ligger frågor på en högre eller lägre nivå än fakultetsnämndens ansvarsområde, men förhoppningsvis kan vi reda ut hur saker fungerar och var beslut fattas. Och passa gärna på och peppa oss om du tycker vi gör ett bra arbete!

 

Karl Lövrie, prodekan och vice ordförande i LTV:s fakultetsnämnd


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39