15 feb

Loftet och aulan, Alnarp, Alnarp

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi?

interna händelser | konferenser |

Samhällets hållbara omställning leder till nya förväntningar på jordbruksmarken som bas för produktion av mat, förnyelsebara material, energi kolinlagring, biodiversitet och andra typer av ekosystemtjänster. Många nyttor behöver tillgodoses i en framtida mångfunktionell markanvändning som är hållbar. Hela system, från primärproduktion till användare av produkt och tjänst, kräver förändringar. Detta förutsätter tillgång till ny kunskap, nya lösningar och ändamålsenliga styrsystem.

Alnarpskonferensen 2023 presenterar möjligheter och utmaningar utifrån nuläge, samt erbjuder en gränsöverskridande dialogarena för aktörer inom forskning, utbildning, näringsliv och samhällsfunktioner.

Välkommen!

Observera att årets konferens ej ges digitalt, det är enbart deltagande på plats.

Fakta

Tid: 2023-02-15 11:30 - 16:45
Ort: Alnarp
Lokal: Loftet och aulan, Alnarp
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 10 februari 2023
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Adress: Sundsvägen 6, 230 53 Alnarp


Program

Förprogram

10.00-11.30 Studiebesök vid forskningsinfrastrukturer på campus.
Besöken sker parallellt och det går endast att delta på ett av alternativen. 

Proteinfabriken– en stor del av det som odlas idag lämnas kvar på åkern. I anläggningen på Alnarp kan istället proteiner och andra produkter utvinnas ur gröna växtdelar. De olika fraktionerna skulle kunna användas som livsmedel och foder, eller i kosmetika.

SLU Foodlab - här samlas studenter, forskare och företag över grytor, bryggkärl och pressutrustning. Utvecklingslabbet bidrar till ökad kunskap om samspelet mellan råvara, process och produkt. Mer om SLU Food Lab

BiotronenForskningsanläggningen på cirka 1100 kvadratmeter är utrustad med toppmodern teknik. Biotronen innehåller olika typer av klimatkammare med kontrollerade förhållanden, och används för forskning inom framförallt växtforskning där hög precision krävs avseende temperatur, luftfuktighet, ljus och koldioxid. Mer om Biotronen

Nordgen - Nordiskt Genresurscenter (NordGen) är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. NordGen har ansvar för genetiska resurser som är viktiga för mat och lantbruk. Dessa är avgörande för att möta våra mest grundläggande behov av bland annat näring, skydd och bränsle. Mer om Nordgen

Landskapslaboratoriet – här studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder för tätortsnära jordbruks-landskap, park, trädgård och väg i full skala. Alnarps landskapslaboratorium omfattar ca 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten som anlagts och planterats i direkt anslutning till Alnarps campus från 1982 och framåt. Mer om landskapslaboratoriet

Program

11.30-13.00 Mingellunch och hotspot
En livfull mingellunch där vår utställningsyta erbjuder en mångfald av viktiga dialoger kring framtidens markanvändning i en hållbar samhällsutveckling!

Konferencier: Håkan Schroeder, verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp.

13.00-14.00 Konkurrensen om marken  

 • Vad landskap är till för och för vem? Om den kollektiva förståelsen gällande landskap i den gröna energiomställningens tid. 
  Daniel Urey, LabLab
 • Jordbrukets roll i den cirkulära bioekonomin
  Christel Cederberg, Chalmers
 • Lantbrukets förutsättningar att vara motor i den gröna omställningen
  Kristina Yngwe, LRF

14.00- 14.30 Fika

14.30 – 15.45 Fyra snabba perspektiv på förbättrad resurseffektivitet

 • Snabbväxande träd för biomaterial och energi - vilka möjligheter finns det?
  Henrik Böhlenius, SLU

 • Rätt använd biomassa från jordbruket – bra för utbyte, lönsamhet och klimat
  Annie Drottberger, SLU
 • Minskat svinn i primärproduktionen – exemplet broccoli
  Marie Olsson, SLU och Gun Hagström, SLU 
 • Solceller på åkermark 
  Sven-Erik Svensson, SLU samt Charlotte Jönsson, Länsstyrelsen Skåne och Tove Zellman, Region Skåne

15.45 -16.00 Paus

16.00-16.45 Paneldiskussion: Framtidens energilandskap
Moderator: Lisa Blix Germundsson, SLU
Daniel Urey, LabLab, Christel Cederberg Chalmers, Kristina Yngwe, LRF, Tove Zellman, Region Skåne, Anders Larsson, SLU, Anneli Adler, SLU, Eva Johansson, SLU, Thomas Prade, SLU.