Dekanbrev

Senast ändrad: 29 oktober 2020
Johan Meijer

God fortsättning på 2020: The International Year of Plant Health

FN vill uppmärksamma betydelsen av friska växter och växtskydd för mänsklighetens och jordens välbefinnande. Här har SLU unik kompetens för att lösa samtidens och framtidens utmaningar inte minst genom forskarutbildning.

Vikten av anpassning och kommunikation

Den framtida kompetensförsörjningen inom akademi, näringsliv, samhällsfunktioner eller andra verksamheter bygger på att akademin lyckas "producera" doktorer. Dessa ska tänka fritt och kreativt samt i systemperspektiv där mång- och tvärdisciplinära ansatser blir allt viktigare.

Klarar SLU av detta? Absolut, men vi måste kunna anpassa oss och, som växter, uppvisa plasticitet inför en förändrad omvärld men samtidigt bibehålla hög kvalitet i forskning och utbildning. Synlighet är allt viktigare där SLU borde vara ett självklart habitat att söka till för forskarutbildning. Doktorander kan uppmuntras mer till populärvetenskapligt skrivande för att väcka intresse för SLU. Förmågan att förenkla och förtydliga kan ju också spetsa ansökningar för att enkelt och slagkraftigt förmedla budskapet. Det finns stöd med kommunikatörer vid behov.

Doktoranden frodas i en bra miljö

UKÄ gör en utvärdering av forskarutbildningens kvalitet utifrån perspektivet om akademin har och följer sina regelverk. I år granskas forskarutbildningsämnet Kemi. Utöver formalia är det naturligtvis viktigt att doktoranderna blir nöjda med sin utbildning och har en sund och kreativ miljö. Undersökningar som "Doktorandspegeln", "Hur mår doktoranden?" och "Graduate survey: A love-hurt relationship" visar att många upplever stress av olika orsaker.

Att helt undvika stressmoment i forskarutbildning är en utopi men vi måste kunna diskutera detta och förtydliga rättigheter-skyldigheter i forskarutbildning. En viktig komponent är handledarskapet och lyhördhet för psykosocial arbetsmiljö. Tydliga roller och åtaganden samt diskussioner om förväntningar och mål utifrån givna resurser underlättar för alla parter. Kontinuitet i handledning och återkoppling bidrar till stresshantering och att doktoranden växer i sin roll. De flesta doktorander är nöjda, men allt kan bli bättre. En doktorand är som en växt - med bra miljö och näring frodas hen och ger god avkastning medan missväxt undviks.

Synlighet och initiativ behövs

Samverkan – den tredje uppgiften – inkluderar även forskarutbildning och LivsID är ett exempel på detta. Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin har NJ-fakulteten ansvar för ett program med tio industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID). Det är ett utmärkt exempel på hur grundforskning kan kopplas ihop med innovationer och produktutveckling i samverkan med näringen. Även andra doktorandprogram borde kunna realiseras men det bygger på långsiktig planering. Proaktiva strategier gynnas av SLU:s synlighet i olika fora och att flera forskare pratar ihop sig och tar initiativ till programförslag som kan riktas mot olika aktörer. Plant Health kanske kan så ett frö hos flera forskare?

Digitalisering och nya medier

Digitalisering är en aktuell process och nya medier diskuteras inom forskarutbildningen. Idéer cirkulerar om att t.ex. Youtube kan utgöra delarbete i en sammanläggningsavhandling, att avhandlingen endast publiceras på webben eller öppen (pre-)publicering där läsarnas kommentarer utgör en slags kvalitetsgranskning. Andra utmaningar är ökade krav på open access-publicering och dess merkostnader samt kvaliteten på olika tidskrifter. Nu finns centrala avtal med några förlag som täcker open access-kostnader. Under senare år har dock tidskrifter tillkommit där en okänd, undermålig eller obefintlig kvalitetsgranskning förekommer trots kostnader för publicering. Forskarutbildningsnämnden avvaktar den "Svenska listan" (jmf "Norska listan") med avsikt att ge rekommendationer för publicering. Klassiska tidskrifter med hög "impact factor" kommer nog fortsatt att ha högt förtroende (och ta betalt för det).

Ökad mångfald är gynnsamt

Andelen av befolkningen som börjar forskarutbildning har halverats sedan toppen medan antalet utländska doktorander ökat. Det har skapat farhågor om framtida kompetensförsörjning om de disputerade väljer att göra karriär utomlands i hög utstäckning. Bra forskarutbildning med beaktande av interkulturella aspekter ökar sannolikheten att de disputerade väljer att fortsätta sin karriär senare vid SLU eller samarbeta. Ökad mångfald skapar mer dynamik och nätverkande som gynnar "scientific health" och t.ex. "plant health" – "win-win" för SLU och jorden!

/Johan Meijer

Vicedekan med ansvarsområde forskarutbildning

Relaterade sidor: