Dekanbrev

Senast ändrad: 09 december 2019
Vicedekan Helena Hansson.

Tvär- och mångvetenskap för komplexa problem.

Höstterminen är sedan länge i full gång och efter vårens och sommarens fokus på forskningsansökningar har jag funderat över graden av komplexitet i våra frågeställningar. Forskning har förvisso alltid handlat om att hantera komplexa frågeställningar och skapa ny kunskap för att belysa dessa. Men det känns inte som någon överdrift att säga att vi aldrig förr har stått inför så komplexa frågeställningar som vi gör nu.

Mer än någonsin behöver vi gränsöverskridande samarbeten

Den samlade kunskapen om globala miljömässiga förändringar pekar tydligt mot att vi befinner oss i ett kritiskt skede, där vi behöver transformera våra samhällen till att bli mer hållbara (i såväl miljömässig som social och ekonomisk bemärkelse) och resilienta. Detta är också centralt för att vi ska leva upp till globala överenskommelser som Parisavtalet och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Här har universiteten en central roll som kunskapsskapande organisationer att ta fram vetandet som behövs. Det är ingen liten utmaning för oss som jobbar här men samtidigt representerar universiteten den typ av institution som är allra bäst rustade för detta. Vi som jobbar här är skolade i att just ta fram kunskap om komplexa problem och det är en av våra styrkor.

Och när jag funderar vidare över komplexiteten i de problem vi möter idag, tänker jag att vi nu mer än någonsin behöver samarbeta över traditionella ämnesgränser. I vid bemärkelse kan det handla om att integrera den naturvetenskapliga kunskapen om de biologiska naturresursernas funktionssätt med samhällsvetenskapens kunskap om bland annat människans psykiska och kulturella behov, och med kunskapen om de ekonomiska system genom vilka människan organiserar sin verksamhet och uppnår sitt välstånd. Men inte minst också om samarbeten som hanterar delar av detta. Tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt är och kommer att vara helt centrala för att vi från forskarsamhällets sida ska kunna bidra fullt ut till lösningar på de globala miljömässiga förändringarna.

Unika förutsättningar för att bidra på riktigt

På SLU och vid vår fakultet samlas vi oavsett ämnesmässig bakgrund kring intressen för de biologiska naturresurserna i vid bemärkelse. Vår egen fakultet spänner över en vid räcka ämnen. Detta ger oss en unik position att utveckla mång- och tvärvetenskapliga samarbeten som på riktigt kan bidra till att skapa kunskap om så komplexa frågeställningar som hur vi människor på ett mer hållbart sätt kan förvalta våra biologiska naturresurser.

Betyder behovet av mång- och tvärvetenskap att den inomvetenskapliga utvecklingen inte är viktig längre? Inte alls. Den inomvetenskapliga utvecklingen behövs för att föra fälten i sig framåt och för att utveckla metoder och teorier som vi kan ta med oss till tvär- och mångvetenskapliga samarbeten. Men vi behöver mer av mång- och tvärvetenskap. Och vi behöver träna våra studenter på alla nivåer i ett mer mång- och tvärvetenskapligt tänkande. Här ser jag SLUs utveckling av hållbar utveckling som ett eget huvudområde som ett centralt initiativ.

Vilka är utmaningarna, vad behöver du?

Vilka utmaningar möter vi i att utveckla mång- och tvärvetenskap? Vi behöver förstås hitta varandra över ämnesgränser. Här tänker jag att möten som seminarier och workshops centrala. SLU:s framtidsplattformar är bra mötesplatser över ämnesgränser för att initiera mer av mång- och tvärvetenskap. Men jag tänker att vi också behöver på djupet börja diskutera våra vetenskapliga utgångspunkter inom olika fält och vad dessa innebär för möjligheten att utveckla mång- och tvärvetenskap. Vilka spännande reflektioner det skulle kunna led till! En viss dos av lyhördhet och vilja att se problem från olika perspektiv behövs sannolikt också.

I min roll som vicedekan för mång- och tvärvetenskap vid NJ-fakulteten vill jag bidra till att inspirera till fler och mer omfattande samarbeten över ämnesgränserna. Jag vill gärna höra från er som jobbar vid fakultetens institutioner. Vad behöver du för att utveckla mång- och tvärvetenskapliga projekt? Vad hindrar dig från att ta steget? Hör gärna av er med tankar i stort och smått kring detta! Själv är jag entusiastisk "tvär- och mångvetare" sedan länge genom flera projekt där ekonomi och naturvetenskap kombinerats. Dessa samarbeten är så givande!

/Helena Hansson

Professor i jordbrukssektorns ekonomi
Vicedekan för mång- och tvärvetenskap

Relaterade sidor: