Dekanbrev

Senast ändrad: 16 februari 2021
Porträtt Pär Forslund

Fler lärare, studenter och hedersdoktorer.

NJ-fakultetens nya fakultetsnämnd har precis haft sitt första möte. Nya ledamöter (och gamla som fortsätter) har fått information om och fått tillfälle att diskutera några av fakultetens viktigaste frågor, som ämnesområden, läraranställningar, rekryteringsprocesser, ekonomi och studentfördubblingsprojektet. Det är strategiska frågor av högsta vikt. Fakulteten måste på bästa sätt kunna möta olika utmaningar i samhället, såsom dekan Torleif Härd beskrev det i sitt dekanbrev före jul. Det handlar om hur fakultetsnämnden kan ge de bästa förutsättningarna för forskning, utbildning och samverkan.

Rekrytering av lärare

Rekrytering av lärare, det vill säga professorer, lektorer och biträdande lektorer, hör till en av fakultetsnämndens viktigaste uppgifter, och dominerar ofta våra möten. Beslut ska tas om att påbörja rekryteringar samt om annonstexter och sakkunniga. När sökande finns och sakkunniga avgivit sina bedömningar tar lärarförslagsnämnden vid. Vi fick vid vårt möte besök av några ledamöter ur den nämnden och hade en mycket givande diskussion kring utformningen av de annonser som fakultetsnämnden beslutar om.

Det är en grannlaga uppgift som måste bli rätt utförd för att ge lärarförslagsnämnden möjlighet att vaska fram den bästa kandidaten som förslag till anställning. Rekryteringar pågår som sagt ständigt. I skrivande stund pågår 22 rekryteringar av professorer, lektorer och biträdande lektorer, det vill säga nämnden har i dessa ärenden beslutat om att rekrytering ska ske men beslut om anställning har ännu inte tagits. Lärarförslagsnämnden arbetar hårt, engagerat och med stor skicklighet med alla dessa ärenden, och med mycket professionellt stöd från fakultetens kansli.

NJ:s ämnesområden

Alla läraranställningar är kopplade till våra ämnesområden, som är fakultetens strategiska bas. Vår vision är att dessa ämnesområden ska vara bemannade med lärare i tillräcklig omfattning. Vi är inte där än, men den tidigare fakultetsnämnden arbetade mycket med frågan. Det blir nu den nya nämndens uppgift att sätta sin prägel på vad man vill uppnå och hur det ska göras. Det är ett spännande arbete som inrymmer många strategiska diskussioner, ekonomiska överväganden och mycket annat.

Att fördubbla antalet studenter på tio år

Fakultetsnämndens arbete med att rekrytera lärare hänger ihop med ett av SLU:s stora projekt, nämligen att fördubbla antalet studenter över tio år. En färdplan för att nå målet finns nu ute på remiss på SLU, och jag vill påminna institutionerna om att inte missa den första deadlinen för remissvar som är redan den 5 februari och som gäller strukturen på våra yrkesutbildningar. Samtidigt pågår annat arbete med fördubblingsprojektet.

Konceptförslag för nya program ska tas fram av fakulteternas programnämnder med utgångspunkt från den stora mängd förslag som kom in från hela SLU under hösten. Jag har redan haft kontakt med er på institutionerna om det här, och det arbetet fortsätter nu. Utformningen av konceptförslagen är i hög grad beroende av samarbete med institutionerna. I slutändan är det utbildningsnämnden som beslutar om vilka förslag man vill gå vidare med.

Hedersdoktorer

Slutligen vill jag nämna att fakultetsnämnden tagit beslut om nya riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid fakulteten. Mer information kommer snart, men värt att notera är att förslag på hedersdoktorer nu kan lämnas av fakultetens valförsamling och ska lämnas senast 1 april till dekanen. Vi hoppas på många förslag! NJ-fakulteten vill gärna utnämna fler personer som varit viktiga för vår verksamhet till hedersdoktorer.

Med önskan om ett gott samarbete under 2019.

Pär Forslund, prodekan
par.forslund@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation