Nytt från ledningen

Senast ändrad: 11 juli 2023
Bild av dekan Christina Lunner Kolstrup

Höstterminen är nu i full gång och även om covid inte helt har släppt sitt tag om oss så kan vi glädjande konstatera att vi återigen kan bedriva vår forskning och undervisning fysiskt på plats och att vi har fått liv och rörelse på vårt campus igen.

Nya som gamla förväntansfulla studenter har nu i veckorna anlänt till campus och påbörjat terminens studier, och vi kan konstatera att vi nu har fler studenter på Alnarp än någonsin med de senaste årens nya program. Vi kan också konstatera att omvärldssituationen fortsatt påverkar oss med till exempel skenande energikostnader och jag hoppas vi alla kan hjälpas åt att tänka klokt och energieffektivt i exempelvis vår elanvändning.

Prefekter och ställföreträdande prefekter 2022-2025

Efter ett intensivt evalueringsarbete i våras där alla på institutionerna var involverade blev vi innan sommaren klara med prefekttillsättningarna för kommande mandatperiod 2022-2025.

På institutionerna BT, LAPF, VF och VSB fortsätter prefekterna en mandatperiod till och på institutionerna IMS och SoL blev det nya prefekttillsättningar.

Det blev också lite rotation gällande ställföreträdande prefekter på institutionerna LAPF, VF och VSB.

Vi önskar prefekterna och deras ställföreträdande varmt välkomna och vi ser fram emot ett spännande och givande samarbete. Vi vill också passa på att tacka avgående prefekter och ställföreträdande prefekter för ett fantastik arbete och engagemang under åren. Här kan du se LTV fakultetens prefekter och ställföreträdande 2022-2025.

Översyn av fakultetens ämnesområden

Förra fakultetsnämnden (FN) beslutade i december 2021 om en översyn av fakultetens ämnesområden. Syftet med översynen är att säkerställa att inriktningen av fakultetens ämnesområden ligger i linje med fakultetens uppdrag och strategi för framtiden, samt att det skapas goda långsiktiga förutsättningar för verksamhetens genomförande.

I projektet ligger att vi ska ta fram en utvecklingsplan som kan ligga till grund för fakultetsnämndens beslut om förändringar av ämnesområden 2024. För att stötta och guida oss under processen har vi engagerat ledarskapsutvecklare Markus Wikborg från GHAL (gruppen för hållbart ledarskap i akademin).

Vi har genomfört två workshops. Den första workshoppen genomfördes den 19 april med prefekter, ämnesansvariga och avdelningschefer, där vi spånande och diskuterade vad vi ser som viktiga framtidsfrågor, områden och möjligheter att fokusera på för att kunna vara fortsatt relevanta och attraktiva samt för att kunna lösa de samhällsutmaningar som vi har framför oss.

Den andra workshoppen genomfördes den 18 augusti med prefekter och ämnesansvariga och här var syftet att lyfta blicken och få inspiration till hur vi kan skapa starka och framgångsrika forskningsmiljöer på vår fakultet. Som inspiratörer var följande inbjudna för att dela med sig av deras erfarenheter och framgångsfaktorer; professor Helena Hansson, institutionen för ekonomi, SLU Ultuna, professor Ove Nilsson, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och Umeå Plant Science Centre (UPSC), SLU Umeå och professor och vicerektor Thomas Arnebrandt, Malmö universitet.

Dokumentation från workshopparna har skickats till prefekter, ämnesansvariga och avdelningschefer för spridning till medarbetare på institutionerna. Har du inte fått den, så hör gärna med din närmaste chef eller kontakta Tomas Österman.

Nästa steg i ämnesöversynsprocessen är att prefekter och ämnesansvariga under hösten tar fram en nulägesanalys som bl.a. ska innehålla en beskrivning och analys av nuläget samt framtida utvecklingsbehov och möjligheter inom och på tvärs av ämnesområden och institutioner. Givetvis kommer alla medarbetare att bli involverade i olika stadier.

Vi kommer fortsatt löpande att dokumentera och informera er om vad som händer – och självklart är ni alltid välkomna att höra av er till mig, Karl, Margit eller Tomas om ni har frågor, funderingar, idéer och förslag. Inom några veckor kommer vi även att lansera en hemsida med mer information.

Vi har en spännande tid framför oss och jag är övertygad om att vi tillsammans lyckas att ta tillvara och växla upp kring alla de fantastiska möjligheter som ligger runt hörnet och väntar på oss.

Önskar er alla en riktigt fin höst,

Christina Lunner Kolstrup, dekan