Miljömål för MVM-centrum

Senast ändrad: 03 juni 2020

En viktig del av miljöarbetet är fastställandet av miljömål och arbetet med att nå dem. MVM har miljömål för tjänsteresor och utbildning. SLU har fler miljömål, som gäller för hela universitetet.

Minska miljöpåverkan från tjänsteresor

MVM-centrum ska bidra till SLU:s mål att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor, bland annat genom att minska koldioxidutsläppen från inrikes flygresor.

Mål och uppföljning

 • Minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.
  • 2019 hade utsläppen minskat med 24%.
 • Minska koldioxidutsläpp från inrikes resande med flyg med 20 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.
  • 2019 hade utsläppen minskat med 55%

Relatera innehåll i grundutbildning till hållbar utveckling

MVM-centrum ska verka för att kurser/utbildningars innehåll relateras till hållbar utveckling.

Mål och uppföljning

 • Minst 80 % av alla kursledare, kursansvariga lärare, studierektorer (för program, grundutbildning, forskarutbildning) ska delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling, senast vid utgången av 2020.
  • 2019 hade ungefär 47% av kursledare, kursansvariga lärare och studierektorer medverkat i utbildningen.
 • I kursutvärderingar få minst 70 % positiva (4 eller 5 på den femgradiga skalan) svar på fråga om hållbarhet integrerats i utbildningen, senast 2020, för alla kurser där ansvarig lärare tillhör någon av MVM:s institutioner.
  • 2017 var medelvärdet 4,08, 2018 4,00 och 2019 4,16.

Grafer för alla tre målen


Kontaktinformation

Cecilia Bandh (institutionen för mark och miljö)
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 072-4543775