Miljömål för MVM-centrum

Senast ändrad: 11 september 2019

En viktig del av miljöarbetet är fastställandet av miljömål och arbetet med att nå dem. MVM har miljömål för tjänsteresor och utbildning. SLU har fler miljömål, som gäller för hela universitetet.

Minska miljöpåverkan från tjänsteresor

MVM-centrum ska bidra till SLU:s mål att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor, bland annat genom att minska koldioxidutsläppen från inrikes flygresor.

Mål: 

  • Minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.
    • 2018 var utsläppen 98% jämfört med 2013.
  • Minska koldioxidutsläpp från inrikes resande med flyg med 20 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.
    • 2018 var utsläppen 74% jämfört med 2013

 Utsläpp av CO2 per helårsarbetskraft från resor 2012-2018. Relativt till utsläppen 2013.

 

Relatera innehåll i grundutbildning till hållbar utveckling

MVM-centrum ska verka för att kurser/utbildningars innehåll relateras till hållbar utveckling.

  • Minst 80 % av alla kursledare, kursansvariga lärare, studierektorer (för program, grundutbildning, forskarutbildning) ska delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling, senast vid utgången av 2020
  • I kursutvärderingar få minst 70 % positiva (4 eller 5 på den femgradiga skalan) svar på fråga om hållbarhet integrerats i utbildningen, senast 2020, för alla kurser där ansvarig lärare tillhör någon av MVM:s institutioner.
    • 2017 var medelvärdet 4,08 och 2018 4,00.

Kontaktinformation
Cecilia Bandh, Biträdande laboratoriechef
Institutionen för mark och miljö, Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 0724543775

Gunilla Mårsäter, Laboratorieingenjör 
Speciallokaler för undervisning, Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl)
gunilla.marsater@slu.se

Sidansvarig: MVM-miljo@slu.se