Fiskhälsa i Östersjön – förekomst och effekter av algtoxiner och tiaminbrist

Senast ändrad: 09 september 2022

Elin Dahlgren.

Idag uppvisar ett flertal fiskarter i Östersjön en mångfacetterad hälsoproblematik i form av avmagring, nedsatt immunförsvar och reproduktionsstörningar. Hos abborre och skrubbskädda observeras inom miljöövervakningen en tydlig påverkan på hälsostatus som inte kan förklaras av förekomst av traditionella miljögifter. Nya rön visar istället på en koppling mellan den försämrade fiskhälsan och förekomst av naturligt bildade substanser, som algtoxiner och vitaminbrist. Halter av bromerade algtoxiner som uppmätts i strömming visar på halter som ökat signifikant i Östersjön sedan 80-talet. Brist på B vitamin (tiamin) orsakar väldokumenterad reproduktionsstörning M74 hos lax som uppvisar stor mellanårsvariation.

Såväl algtoxiner som tiamin produceras av primärproducenter som cyanobakterier och filamentösa alger som gynnas av Östersjöns övergödningsproblematik. I tillägg sker produktionen som svar mot miljörelaterad stress. Exempelvis orsakar förändringar i näringsämnen och närsalter en ökad produktion av bromerade algtoxin samtidigt som halter av tiamin hos fytoplankton minskar.

Sannolikt är detta ”problemkomplex” kopplat till ekosystemeffekter. Det är inte enskilda faktorer som påverkar fiskens hälsa utan flera samverkande faktorer som inkluderar klimatförändringar, övergödning, miljöfarliga ämnen med en gemensam grund i en obalans i Östersjöns ekosystem. Det viktigt att öka förståelsen om vad som styr produktion och effekter  av algtoxiner och tiaminbrist. Ett led i detta är att utveckla miljöövervakningen genom att utveckla metoder som medger skonsam provtagning och effektiva analyser. Tillförlitliga data över halter och effekter utgör sedan en grund för forskning såväl som förvaltning och uppföljning av åtgärder.


Kontaktinformation