Effekter av miljöförändringar på fiskars beteende och ekologi

Senast ändrad: 01 mars 2021

Josefin Sundin

Människan påverkan organismer och ekosystem på en mängd olika sätt. Utsläpp av koldioxid leder till global uppvärmning och havsförsurning, ökad tillförsel av näringsämnen leder till övergödning av sjöar, hav och andra vattendrag, och utsläpp av föroreningar, så som kemikalier, läkemedel, plaster och annat skräp, har ödesdigra effekter.

Människan påverkar också ekosystem genom habitatförändringar och spridandet av invasiva arter. Förändringar kan så klart ske av naturliga anledningar, men mänskan gör att de sker betydligt snabbare och i större skala. I vissa fall kan lösningen på ett miljöproblem vara relativt enkel, vi kan till exempel upphöra med att använda en kemikalie om det visar sig att den har negativa effekter, men i de allra flesta fall är situationen betydligt mer komplicerad. Vårt behov av energi, mat, kemikalier och andra produkter väger tungt.

Föroreningar av läkemedel är ett sådant exempel. Nyttan av läkemedel för människor, husdjur och lantbruksdjur är ovärderlig och i många fall omöjlig att ersätta med någon annan produkt eller metod. Det är dessutom tekniskt svårt och kostsamt att på ett storskaligt sätt rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Sammantaget gör detta att vi nu hittar rester av läkemedel i så gott som allt vatten på jorden, i grundvatten, sjöar, och hav.

Halterna i naturen är väldigt utspädda jämfört med de koncentrerade doser som ges till en patient, och studier har visat att dessa sällan leder till att djur i naturen dör. På senare år har dock forskning visat att även mycket låga halter av läkemedel kan påverka djurs beteende. Exempelvis kan fiskar bli mer risktagande, vilket i sin tur ökar risken för att de skall bli uppätna av en predator. Läkemedel kan också störa djurs förmåga att reproducera sig.

Sammantaget innebär detta att dessa utsläpp påverkar fiskar och andra djur negativt, även om effekterna är mindre direkta och tydliga. Under denna föreläsning kommer jag att berätta mer om effekter av läkemedelsutsläpp på fiskars beteende och ekologi. I tillägg kommer jag ge andra exempel på miljöförändringar som har en komplex bakomliggande problematik, och hur vi med moderna forskningsmetoder kan angripa dessa frågeställningar.


Kontaktinformation