Med önskan om en glad sommar!

Senast ändrad: 13 juli 2023

Jag är stolt över att vara den skogsvetenskapliga fakultetens dekan med framgångsrika och engagerade medarbetare. Stolt över att tillhöra SLU, ett av världens främsta universitet inom skogsforskning och ekologi, och med utbildningar i världsklass som utmanar och ifrågasätter.

Inom forskarvärlden går åsikterna isär. Det gäller både mellan olika universitet, men också mellan olika forskare vid samma universitet. Och det är så det ska vara. Det är det, som driver vetenskapen och samhällsutvecklingen framåt. Och det är en del av statliga värdegrunden där universitetens arbete utgår från en fri åsiktsbildning och objektivitet. På vetenskaplig grund vilar också all miljöanalys som bedrivs vid SLU. Långa dataserier som beskriver utvecklingen av Sveriges miljö och naturresurser. Öppna, tillgängliga data som används i forskningen världen över, men också som officiell statistik för tillståndet i Sverige.

Alla universitet i Sverige har ett uppdrag att samverka med det omgivande samhället. Det ska ske aktivt. Forskningen ska komma samhället till nytta. Det är en del av svenska modellen. Genom statliga bidrag till forskning, via olika forskningsfinansiärer, pekas viktiga områden ut som värda är att beforskas. Oavsett varifrån forskningsbidragen kommer äger svenska forskare alltid sina intellektuella rättigheter. Det är unikt internationellt. Och också en del av den svenska modellen där forskningen ska bidra till samhällsutvecklingen.

En liten del av forskningen vid SLU finansieras av medel från företag och näringsliv. På Sfak beräknas det vara cirka 4 procent. Andra delar av vår forskning stöds av intresseorganisationer eller privata donationer. Det är inget som är unikt för SLU. Den svenska forskningsfinansieringen är en samverkan mellan olika statliga och icke-statliga aktörer. Den vetenskapliga integriteten förblir oantastlig, oavsett finansiär också i enlighet med vår värdegrund.

Jag är glad att det finns ett stort samhälleligt intresse för de frågor vi alla brinner för. Och vi ska vara tacksamma för att vi granskas. All offentlig verksamhet ska tåla granskningen i en öppen demokrati. Alla myndigheter ska ifrågasättas och utvärderas. Det väcker nya frågeställningar, det driver oss framåt. På så sätt blir vi bättre och effektivare att ge service till medborgarna och till det omgivande samhället. Att det hållbara nyttjandet av våra naturresurser lyfts upp på agendan är bra för SLU. SLU ska bidra till att Sverige och världen tar nästa steg mot en hållbar värld. Vår kompetens behövs.

Jag önskar er alla en skön och vilsam sommarledighet!

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap

Relaterade sidor:


Kontaktinformation