Tjänstekatalog

Senast ändrad: 01 mars 2023

Detta är SLU:s katalog över de servicetjänster som kan tillhandahållas internt till hela SLU. Tjänstekatalogen kan användas som stöd i dialogen mellan utförare och beställare. Innehållet är inte statiskt utan hålls flexibelt för att det ska kunna anpassas till förändrade behov. På så sätt upprätthåller vi en servicenivå som stödjer SLU:s forskning och utbildning på bästa sätt.

Det finns fyra kategorier servicetjänster:

 • SLU-obligatoriska tjänster
 • standardtjänster
 • tilläggstjänster
 • extratjänster.

Tjänsterna finansieras på olika sätt. En del tjänster betalas via den interna tilldelningen (universitetspåslaget), en del genom lokaltjänst­påslag och en del i form av försäljning. Hur en viss tjänstekategori finansieras framgår av respektive beskrivning.

På SLU:s huvudorter och på orter där där avdelningen för infrastruktur är representerad sker en dialog kring tjänstebehovet för ett så kallat serviceområde. Ett serviceområde kan vara ett helt campus, ett huskluster eller ett enskilt hus. Dialogen förs mellan avdelningen för infrastruktur, infrastrukturråd (ISR), intendenturråd eller husråd. Tjänsterna för respektive serviceområde dokumenteras i ett servicepaket.

Om du har frågor om tjänsterna finns kontaktuppgifter för respektive serviceområde längre ner på sidan.

SLU-obligatoriska tjänster

Med SLU-obligatoriska tjänster avses tjänster som är centralt finansierade, undantaget Lokalvård som finansieras via lokalkostnadspåslag, förutsatt att de är aktuella för orten i fråga. Utförandet av dessa tjänster styrs ofta av lagar, föreskrifter, varumärkeshänsyn och liknande. Nedan följer exempel på sådana tjänster.

Standardtjänster

Standardtjänster erbjuds på SLU:s huvudorter. Servicesamordnaren (Facility manager) håller ihop tjänsterna som är obligatoriska för alla inom ett så kallat serviceområde och man delar på kostnaden enligt fastställda fördelningsnycklar.

Egenkontroll

Egenkontroll av brand- och personskydd (brandsläckare, ögonskölj, 1:a hjälpenstationer, hjärtstartare etc.)

Tjänstekategori: Standardtjänst

Farligt avfall inkl riskavfall

Praktisk hantering enligt överenskommelse med berörd verksamhet. Det är dock alltid enheten som producerar avfallet som är ansvarig för dokumentation och laguppfyllnad.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Godshantering o interntransport

Mottagning i befintlig godsmottagning och intern distribution inom serviceområdet av försändelser. Uppsamlingsstation för utgående specialförsändelser för upphämtning av extern speditör.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Närservice

Traditionellt vaktmästeri samt byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Passerkortshantering

Beställning och utlämning av fysiska kontorsnycklar där sådana finns till intern personal samt passerkortshantering inkl behörigheter till externa entreprenörer.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Servicesamordning

1:a kontakt mot Infra i frågor kring överenskommet servicepaket och annan service. Samordning och koordination av beställningar, leveranser, drift- och serviceavrop på avtal och hantering av garantifrågor. Administration av intern kostnadsfördelning där så behövs. Efterlevnad av SLU-standarder där sådana finns (t.ex. inomhusskyltar) samt hyresgästanpassningar (HGA). Arbetsledning av operativ serviceorganisation.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Sophantering (källsorterat)

Tömning av miljöstationer och sopkärl samt bortforsling till soprum. Rengöring i närmiljö.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Vattenstationer i lunchrum

Leverantörskontakter, avtal och frågor rörande de vattenautomater i husens lunchrum som ingår i överenskommet servicepaket.

Extra vattenstationer utöver lunchrum kan erbjudas som tilläggstjänst.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Tilläggstjänster

Servicesamordnaren (facility manager) håller ihop tjänsterna som dock bara nyttjas av vissa inom serviceområdet. Kostnaden delas solidariskt av användarna (enligt överenskommen nyckling).

Centraldisk

Rondering, hämtar, diskar, autoklaverar och levererar olika labbutrustningar och media. Service och kontakt med leverantörerna när det gäller utrustningen.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Frukttjänst

Leverantörskontakter, avtal och frågor rörande de fruktkorgar som ingår i överenskommet servicepaket.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Gashantering

Hantering och förmedling av gas till användare, ansvar för gasnät.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Gödselhantering

Daglig rondering, service, städning och hantering av stopp, fel och service. Samordnare av leverantörer kring detta.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Kaffetjänst

Avtalshantering (leasing och service). Leverantörskontakter.
Förbrukning tillkommer. Extra kaffetjänst faktureras.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Kökstjänst

Enligt överenskommen och dokumenterad standard för serviceområdet. För serviceområdena VHC och Ull i Uppsala har tjänsten beslutats vara obligatorisk och betraktas som standardtjänst.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Ridhushantering

Skötsel av ridhus, "sladda" ridhus.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Riskavlopp

Enligt tjänstebeskrivning (på SharePoint).

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Tidningar

Prenumeration och distribution enligt överenskommet servicepaket, av serviceområdets gemensamma tidningstjänster.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Undervisningsförråd

Materialförråd för praktisk undervisning. Inventering och materialhantering.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Vattenstationer

Leverarantörskontakter, avtal och frågor rörande extra vattenautomater i husen. Skötsel, tillsyn och hantering utförs av extern leverantör"

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Växter

Leverantörskontakter, avtal och frågor rörande inomhusväxter. Leverantörskostnaden belastar mottagaren genom direktfaktura.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Extratjänster

Avdelningen kan vid behov också erbjuda extratjänster kopplade till standard- respektive tilläggstjänsterna. Dessa tillfälliga tjänster faktureras per timme enligt universitetets årliga ”Utbud och prissättning”. Även när en abonnerad standard- eller tilläggstjänst inte kan utföras med egna tillgängliga resurser, eller utan negativ påverkan på den ordinarie verksamheten, betraktas och debiteras tjänsten som en extratjänst.

Mer info om extratjänsterna

 • Catering
 • Extra lokalvård
 • Extra möblering och återställning
 • Grafisk service och tryckeritjänster
 • Mekanisk verkstad i Alnarp
 • Möbler och inredning
 • Specialförsändelser
 • Transporter utanför campus inkl kadaverkörningar
 • Tillsyn undervisningslokaler
 • Tvättjänster, special- och grovtvätt
 • Utökade SLU-obligatoriska tjänster
 • Annan service vid behov

Övriga tjänstebehov

Om du saknar någon servicetjänst som du tror att avdelningen för infrastruktur skulle kunna hjälpa dig med så kontakta servicesamordnaren (FM) för ditt serviceområde, se kontaktuppgifter nedan.


Kontaktinformation

Facility manager Serviceområde Alnarp:
E-post: malin.edner.mc.guirk@slu.se
Telefon: 040-415221

Facility manager Serviceområde Skara:
E-post: jane.geismar@slu.se 
Telefon: 0511-67128

Facility manager Serviceområde Ull:
E-post: lee.farmer@slu.se
Telefon: 018-672726

Facility manager Serviceområde Umeå:
E-post: maria.renberg@slu.se
Telefon: 090-7868181

Tf. Facility manager Serviceområde VHC:
E-post: lee.farmer@slu.se
Telefon: 018-672726

Servicechef Infra:
Solbritt Sjöholm, 018-67 30 03