Riskanalys

Senast ändrad: 02 januari 2023

Riskanalys är en metod för att snabbt och effektivt identifiera, värdera och prioritera risker och hot i verksamheten. I analysen sammanställs information från olika delar av verksamheten, vilket underlättar beslutfattandet.

SLU ska 

  • bedriva en systematisk riskhantering
  • ha kännedom om och ha möjlighet att beräkna sin riskkostnad
  • sammanställa och vidta åtgärder som föranleds av riskanalyserna

SLU:s säkerhetsenhet ansvarar för riskanalyser som rör säkerhet. Riskanalyserna kan omfatta både större och mindre områden och kan avgränsas till ett sak-, verksamhets- eller geografiskt område. Kontakta säkerhetsenheten för mer information.

Arbetet med riskanalyser styrs i huvudsak av förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.

I stora drag innebär förordningen att alla myndigheter ska

  • identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet
  • värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få med hänsyn till dessa risker
  • sammanställa informationen i en riskanalys
  • vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.