Fysisk arbetsmiljö

Senast ändrad: 07 februari 2024

Fysisk arbetsmiljö omfattar bland annat områdena klimat, buller, vibrationer, belysning, strålning, biosäkerhet och kemikaliesäkerhet. Även olika arbetstekniska faktorer som arbetstyngd, arbetsställningar, arbetsutrymme, tekniska säkerhetsanordningar och liknande ingår i den fysiska arbetsmiljön.

Kemikaliesäkerhet

Rutinen kemikaliehantering SLU (SLU-196) gäller för hela universitetet. Alla kemikalier omfattas av rutinen. Lokala rutiner är ett komplement till den övergripande rutinen. Rutinen behandlar kemikaliehantering, särskilda krav rörande vissa kemikalier, märkning och skyltning, förvaring, riskbedömning, avfall samt kemikalieolyckor och spill.

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet KLARA. Varje enhet vid SLU som hanterar kemikalier och kemiska produkter har utsedda personer med behörighet att registrera och ändra uppgifter om produkter på den egna enheten i systemet. För att få behörighet till KLARA måste du först gå en utbildning. Utbildningen finns tillgänglig digitalt, du måste vara inloggad med ditt AD-konto för att nå sidan. Kontakta fysisk.arbetsmiljo@slu.se efter genomgången utbildning för att få behörighet i systemet.

Genom systemets olika funktioner kan man få hjälp med inventering/registrering, rapportering, riskbedömning m.m. I KLARA finns dessutom uppdaterade säkerhetsdatablad kopplat till varje enskild produkt och därigenom tillgängliggörs riskinformation för samtliga användare inom organisationen. För sökning av säkerhetsdatablad krävs ingen inloggning förutsatt att man sitter på en av SLU:s IP-adresser.

Manualer som beskriver inventering/registrering samt riskbedömning av kemikalier återfinns under rubriken manualer i KLARA-systemet. Manualerna finns både på svenska och engelska och nås i ett inloggat läge.  

Systemet och dess förvaltning beskrivs noggrannare i dokument "Kemikaliehanteringssystemet KLARA" (SLU-336).

En kortfattad beskrivning av hur man söker i KLARA med eller utan föregående inloggning finns i dokument "Lathund KLARA" (SLU-345).

KLARA nås här eller under "verktyg och system".

Kontakt:

Fysisk.arbetsmiljo@slu.se

Biosäkerhet

Rutinen "Biosäkerhet SLU" (SLU-1810) gäller för hela SLU inklusive Universitetsdjursjukhuset, UDS. Alla mikrobiologiska risker för människan samt GMM och GMO omfattas av rutinen. Lokala rutiner är ett komplement till den övergripande rutinen. Rutinen behandlar biosäkerhetsrisker vid laborativt arbete, lantbruks- och  skogsbruksarbete, samt försöksdjursarbete och växtodlingsförsök. Den behandlar även arbete med genmodifierade mikroorganismer (GMM) och genmodifierade organismer (GMO) samt förebyggande åtgärder och riskbedömningar.    

Kontakt:

Fysisk.arbetsmiljo@slu.se