Strålsäkerhet

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU har ett övergripande tillstånd för arbete med joniserande strålning. Tillståndet gäller i fem år, till och med 2027-02-09. Tillsyns- och tillståndsmyndighet för arbete med joniserande strålning är Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillståndet gäller för arbete med öppna strålkällor, slutna strålkällor och röntgenutrustningar.

SLU:s tillstånd omfattar inte fältförsök och arbete med öppna strålkällor i toxicitetklass A. SLU får inneha max 200 GBq av övriga öppna strålkällor.

SLU har även avtal med en extern strålsäkerhetsexpert som ger råd och stöd i frågor som gäller strålsäkerhet.

Riktlinjer för strålsäkerhet

Strålsäkerhetskommittén ansvarar för att en aktuell förteckning finns över SLU:s arbete med joniserande strålning och innehav av slutna strålkällor. Denna förteckning ligger sedan till grund för det registerutdrag som finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

OBS! Ny verksamhet och utrustning för arbete med joniserande strålning skall anmälas till Strålsäkerhetskommittén. Använd adressen stralsakerhetsexpert@slu.se. Även överlåtning, avveckling och skrotning av verksamhet eller utrustning skall anmälas. Anmälan skall alltid göras i förväg och i samråd med strålsäkerhetsexperten.

Personal som arbetar men joniserande strålning skall vara indelad i antingen kategori A eller kategori B. Lokaler där verksamhet med joniserande strålning förekommer skall vara antingen skyddade eller kontrollerade.

För samordnings- och myndighetsstöd finns följande:

Dokument

Riktlinjer för strålsäkerhet (SLU-1786)

Strålsäkerhetskommittén

Strålsäkerhetskommittén (SSK) är ett stabs- och ledningsorgan för rektor och universitetsledningen att hantera arbetet med joniserande strålning inom universitetet. Uppdraget innebär i korthet att stödja SLU:s verksamheter som arbetar med jonserande stråling med riktlinjer, rådgivning och revisioner. SSK:s arbete är en del av SLU:s ledningssystem för strålsäkerhet.

Sammansättning

Ordförande: Mats Svensson, SLU Miljö

Sekreterare: Christina Larsson, Universitetsdjursjukhuset

Strålskyddsexperter: Adrian Moreno Moreno och Alexander Englund, Akademiska sjukhuset

Ledamot: Margareta Uhlhorn, Universitetsdjursjukhuset

Ledamot: Charles Ley, Universitetsdjursjukhuset

Ledamot: Ida Lager, Institutionen för växtförädling

Grundläggande dokument som reglerar SSK:s roll och uppdrag

Strålskyddsexpert

SLU har genom avtal med Region Uppsala och enligt beslut av Strålsäkerhetsmyndigheten tillgång till en strålskyddsexpertfunktion.

I strålskyddsexpertfunktionens roll ingår bland annat att:

  • vara rådgivare i strålsäkerhetsfrågor
  • bevaka verksamheten så att aktuella lagar, föreskrifter och tillståndsvillkor följs
  • informera om nya regler och direktiv som rör verksamheten samt i förekommande fall införa dessa i verksamheten
  • utbilda personal i strålsäkerhetsfrågor
  • vara behjälplig vid inköp av ny eller ersättningsutrustning samt delta i leverans- /slutbesiktning.

Grundkostnaden tas från gemensamma medel medan respektive institution/motsvarande betalar för speciella insatser. 

Kontaktuppgifter:

stralskyddsexpert@slu.se

SLU:s strålskyddsexpertfunktion:
Adrian Moreno Moreno
Tel: 018-617 11 46

Alexander Englund
Tel: 018-644 34 94

Dokument och länkar

Strålsäkerhetsarbetet styrs av strålskyddslagen och strålskyddsförordningen och de av Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdade författningar.

Följande styrande dokument gäller för SLU:

Övriga författningar och lagar finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Dessutom gäller följande lokala dokument:

Det finns ett antal dokument för arbete angående strålsäkerhet vid arbete med joniserande strålning vid SLU. Dokumenten är allt ifrån riktlinjer till instruktioner och anvisningar och ska kunna fungera som mall för egen dokumentation. Rådgivning och frågor kring strålsäkerhet sker främst genom kontakt med SLU:s strålsäkerhetsexpert.

För arbete inom UDS finns en kvalitetshanbok för scintigrafi och radionuklidterapi samt för röntgenverksamhet.

Lokala riktlinjer, anvisningar och instruktioner

Övriga dokument


Kontaktinformation

Mats Svensson, Koordinator 
avdelningen för infrastruktur
mats.svensson@slu.se, 040-41 50 33, 0702-43 54 22