Med februari kommer ljuset tillbaka på allvar!

Senast ändrad: 23 februari 2023
SLU Umeå

Skogsfakulteten har ökat den ekonomiska omsättningen och antal studenter i våra utbildningar. Det är glädjande, skriver dekan Göran Ericsson.

Nu i februari gör SLU bokslut för 2022. För fakulteten ser det bra ut. Institutionerna har på ett bra sätt ökat omsättningen vilket återspeglas i årsredovisningen, men pandemin har gjort att det tagit mer tid än förväntat att komma upp i verksamhetsvolym.

Framgångsrik fakultet

Skogsfakulteten har ökat omsättningen från 834 mnkr år 2021 till 871 mnkr år 2022. Våra uppdragsintäkter har ökat med 15 mnkr och bidragsintäkter har ökat med 24 mnkr. Övriga intäkter har ökat med 2 mnkr. Statsanslaget ligger över budget med 21 mnkr. Uppdragsintäkterna ligger över budget med 32 mnkr och bidragsintäkterna ligger över budget med 25 mnkr. Det visar att ni har varit framgångsrika i att söka externa medel och uppdrag. Totalt ligger intäkterna på 81 mnkr över budget. Pandemin försvårade att anställa medarbetare under 2021 och 2022; det påverkade antalet helårsarbetskrafter som uppgick vid utgången av 2022 till 608,2, en minskning med 5,7 helårsarbetskrafter jämfört med utgången av 2021. Dock sker många rekryteringar nu så prognosen är att vi kommer att vara betydlig fler vid utgången av 2023.

Glädjande är också att antalet studenter som börjar våra skogliga utbildningar ökar fortsatt. Vi har nu intag på fyra orter för kandidatdelen. Totalt började cirka 100 nya kandidater i Alnarp, Umeå och Uppsala, samt cirka 50 stycken i Skinnskatteberg. Sedan 2018 har vi konstant ökat det totala antalet studenter på grund- och avancerad nivå.

Ett SLU för nya utbildningsstrukturen

Med den nya utbildningsstrukturen med kandidatprogram på fyra orter och masterprogram på tre, är det både en utmaning och möjlighet att få alla studenter att känna sig hemma på SLU och vid fakulteten. Fakultetsnämnden tog därför ett beslut den 15 februari att avsätta medel till årliga studentträffar i fakultetens regi och att uppdra till vice-dekanen för grundutbildning Ola Lindroos att ansvara för dem. Olas förslag bygger på att träffen roterar mellan alla våra fyra orter under en fyraårsperiod. För att förenkla långsiktig planering så hålls träffarna enligt ett rullande schema. Preliminärt så sker träffarna i Umeå 2023, Skinnskatteberg 2024, Alnarp 2025 och i Uppsala 2026. Målet är att alla studenter deltar minst vid en träff under sin tid som kandidatstudent. Givetvis är det en fördel att delta vid flera träffar, för att lära känna hela SLU, för att bidra till gemenskapen och för att hinna se flera av fakulteten för skogsvetenskaps fyra campus. För mig som dekan är målet att det ska skapa sammanhållning mellan de skogliga studenterna vid våra olika utbildningsorter. Eller för att citera Ola Lindroos ” Ett SLU för nya utbildningsstrukturen”.

Väl mött i verksamheten detta jubileumsår!

 

Göran Ericsson, dekan fakulteten för skogsvetenskap


Kontaktinformation