April  – hoppets månad!

Senast ändrad: 25 april 2023

Fotosyntesen bygger nytt liv. Skogen växer. Det blir varmare. Dagarna blir ljusare och längre. Vår omgivning blir grönare och vilket ger kraft för all vår verksamhet. När jag de senaste månaderna besökt flera av våra verksamhetsorter möts jag av ett positivt driv och intresse för SLU:s frågor och särskilt frågor om skog. Låt oss ta till vara på växtkraften. Det våras för skogen helt klart!

Nya tider kräver nya grepp för vår skogsforskning. När ni läser det här har fakultetsnämnden tagit emot rapporten från arbetsgruppens för framtidens hållbara skogsskötsel. Gruppen har under min ledning brett tittat på kompetensförsörjningen i samband med generationsskiftet på flera av de högre tjänsterna inom skogsskötsel och närliggande ämnesområden. Jag sammanfattar kort nedan delar av vår analys varför vi behöver satsa och kraftsamla.

Globala hållbarhetsmål

Ett prioriterat fokusområde för SLU enligt vår strategi för 2021-2025 är nästa steg för hållbar utveckling. Motivet för det är att SLU har kapacitet att genom högkvalitativ utbildning, forskning och miljöanalys ta större plats som ett universitet för att göra skillnad i omställningen till ett hållbart samhälle. Med vår specifika kunskap om bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser som skog kan vi i samverkan med andra stödja och driva på den omställning som behövs för att uppnå de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Behov av tvärvetenskap

Skogen och dess resurser spelar en mycket viktig roll för omställningen till ett hållbart samhälle som baseras på en cirkulär biobaserad ekonomi och på ekologisk och social hållbarhet. Därför växer skogsforskningsområdet för närvarande i omfattning; allt fler ekosystemtjänster efterfrågas, djupet inom enskilda forskningsområden ökar och tvärvetenskapliga metoder behövs för att studera många av de frågeställningar som är intressanta för samhället.

Variation efterfrågas

Sammantaget så sätter omvärldsfaktorerna ramarna och anger riktningen för hur vi ska bedriva vårt kompetensförsörjningsarbete för framtidens hållbara skogsskötsel. Som nationellt sektorsuniversitet har SLU en central roll för den skogliga arenan med de framtida utmaningar som utvecklingen av olika hållbara skogsskötselsystem innebär. Med skogsskötselsystem avses hur skötseln av skogsbestånd struktureras, i form av att omfatta avgränsade åtgärder vid olika tidpunkter som leder till att önskade långsiktiga mål uppnås. Under gruppens arbete har det blivit tydligt att det finns många samverkande drivkrafter för en förväntad utveckling inom framtidens skogsskötsel, och därmed också ett stort behov av forskning. Klimatförändringen gör att de nuvarande skogsskötselsystemen kommer att behöva anpassas. Samhällets förändrade målsättningar innebär en efterfrågan på en större variation av skogsskötselmetoder och trädslagsanvändning. Tillsammans med den generationsväxling som är på gång bland seniora forskare vid fakulteten för skogsvetenskap, tillsammans med kompetensförsörjningsbehovet av doktorander och yngre forskare, krävs det en kraftsamling inom skogsskötselämnet och närliggande ämnesområden. Nu tar vi tillsammans oss an utmaningen framtidens hållbara skogsskötsel!

Göran Ericsson, dekan fakulteten för skogsvetenskap


Kontaktinformation