Mångmiljonanslag till skogsforskningen

Senast ändrad: 13 februari 2024

Terminen är i full gång. Vi är snart halvvägs in i februari och för varje dag som går återvänder ljuset. Tillvaron tecknas i bjärta kontraster just nu. Medan det är en prövande tid i vår omvärld, har de senaste veckorna bjudit på positiva besked och tillfällen att känna djup stolthet över fakultetens samlade arbete, för mig som dekan.

Den 6:e februari fick SLU ett mycket glädjande besked. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) avsätter 272 miljoner kronor i en forskningsstrategisk satsning på naturvetenskaplig skogsforskning vid SLU och vår fakultet. Satsningens inriktning är mot grundforskning och framtidens brukande och bevarande av skog. Donationen går alltså hand i hand med vår pågående satsning på framtidens hållbara skogsskötsel.

Satsningen samlas inom paraplyet Wallenberg Initiatives in Forest Research (WIFR) vid fakulteten. Den största enskilda delen är en forskarskola där upp till 50 doktorander varav 14 samverkansdoktorander ska utbildas. En förlängning av KAW-satsningarna Future Silviculture och Skogsbiologi och bioteknik, ingår också i donationen. Just nu ser vi över organisationen av WIFR och funderar på synergier med andra aktörer och verksamheter. Jag kommer under de närmaste månaderna att via prefekterna återkomma med mer information om struktur och mer detaljer kring inriktningen.

Att SLU får en så stor satsning beror tveklöst på det utmärkta arbete vi gör tillsammans inom fakulteten. Alla roller inom fakulteten har varit med och bidragit till detta och jag som dekan vill understryka att inget av det skulle vara möjligt utan era insatser. Vår världsledande forskning och högkvalitativa miljöanalys märks av i vår omvärld, och vårt gemensamma arbete gör avtryck.

Den 30:e januari skrev Frankrikes president Emmanuel Macron och Sveriges statsminister Ulf Kristersson under ett förnyat partnerskapsavtal. SLU har funnits med i förarbetena till avtalet. Skogen lyfts nu fram som ett centralt tema för det mellanstatliga samarbetet. För SLU kommer det här att innebära ett ökat bilateralt utbyte och fler samarbeten med franska forskare och organisationer. Syftet med det utökade samarbetet är att främja ett hållbart skogsbruk och skogsbaserade produkter för omställningen till ett hållbart, grönt och fossilfritt samhälle. Avtalet lyfter särskilt fram områden som biologisk mångfald, bioenergi, skogsskador och klimatanpassning. I avtalet lyfts också bilateral samverkan om användning av rymddata fram inom klimatforskningen. Så mitt råd är att generellt vårda och utveckla de nätverk och samarbeten som vi redan i dag har med franska partners.

Vi syns i verksamheten. Tack för att du bidrar!

Göran Ericsson, dekan fakulteten för skogsvetenskap


Kontaktinformation