SLU är ett universitet i mängden – men vi är också unika!

Senast ändrad: 13 juli 2023

Vi är unika nationellt genom att vi har en egen förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi är ett universitet i mängden för att vår undervisning och forskning regleras av vår huvudman, staten, genom högskoleförordning och högskolelag. Och SLU finansieras precis som de andra statliga högskolorna delvis av basanslag från staten och delvis genom att vi söker anslag i konkurrens. Anslag i konkurrens är det vi kallar bidragsforskning. För ett bidragsprojekt äger forskarna de intellektuella rättigheterna fullt ut. De svenska högskolorna har också rätt att bedriva uppdragsforskning givet att alla kostnader täcks av uppdraget. För skogsfakulteten är det en mindre del som är uppdragsforskning. Preliminära siffror visar att den totala finansieringen är 4 % från företagssektorn.

Vi är också en offentlig myndighet tillsammans med alla andra myndigheter i den statliga familjen, vilket garanterar transparens och möjligheter till insyn i verksamheten. Vi är unika nationellt genom att vi har en egen förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. Denna förordning pekar ut särskilda områden där vi har ett särskilt ansvar som de andra högskolorna saknar (§ 1a). Ordagrant står det

”Lantbruksuniversitetet bedriver forskning samt utbildning på forskarnivå, avancerad nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, fiske och vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjursskötsel. Dessutom bedriver Lantbruksuniversitetet fortlöpande miljöanalys. Förordning (2011:924).”

För vår fakultet är det således utpekat att vi ska, i enlighet uppdraget från staten, forska och utbilda inom ” landskapsplanering, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, fiske och vattenbruk”. Vi är också unika som det enda universitet som har uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys. Så SLU:s uppdrag från staten är bredare, men finansieringen skiljer sig inte från övriga universitets och högskolesektorn.

SLU:s roll som sektorsuniversitet, som från början enbart avsåg de areella näringarna, har under senare år breddats och utvecklats. I SLUs sektorsroll ligger i att klargöra konsekvenserna av olika avvägningar mellan produktions- och hållbarhetsmål. Det sammanfaller med målen för Agenda 2030, som betonar betydelsen av integrerade angreppssätt och lösningar för att uppfylla de 17 målen. Sektorsrollen har en också global dimension genom att våra ansvarsområden är kopplade till samhällsutmaningar som mat-, vatten- och energiförsörjning, urbanisering, klimatförändringar, omställning till en biobaserad ekonomi med flera. Så slutsatsen blir att SLU är ett universitet i mängden – men vi är också unika och det ska vi vara stolta över!

Göran Ericsson, dekan, fakulteten för skogsvetenskap


Kontaktinformation