Institutioner

Senast ändrad: 29 april 2022

Uppsala BioCenter är en sammanslutning av följande forskningsinstitutioner:

 

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen arbetar för att öka kunskapen om ekosystem och naturresurser i både marin miljö och i sötvatten. Vi övervakar och analyserar hav, kustvatten, sjöar och vattendrag, forskar om akvatiska ekosystem, fisk och skaldjur och stödjer våra uppdragsgivare med expertkompetens och biologiska råd.

Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. Vår kunskap bidrar till ett mer hållbar nyttjande och en smartare förvaltning av våra akvatiska resurser.

Institutionens huvudadress är BioCentrum, och den operativa verksamheten bedrivs vid tre avdelningar. Kustlaboratoriet har sitt huvudkontor i BioCentrum, samt tre fältstationer i Öregrund, Simpevarp och Väröbacka. Till Kustlaboratoriet för också fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Sötvattenslaboratoriet finns på Drottningholm (Stockholm), och Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Institutionen för molekylära vetenskaper

Institutionen forskar inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, biokemi, naturproduktskemi, biogeokemi, molekylärbiologi och programmerad celldöd hos växter. Vi isolerar, karaktäriserar  och kommersialiserar ett brett spektrum av bakterier, arkéer, jäst- och mögelsvampar, såväl som deras metaboliter. Vår forskning är också inriktad på att öka förståelsen om mikrobiell komplexitet och funktion i olika miljöer och hur mikrobiella samhällen reagerar på olika förhållanden. Vi studerar hur olika faktorer i produktionen av råvaror, såsom husdjur- och växtförädling, odling, skötsel, lagring och hantering, påverkar livsmedlet, men även effekten av olika processer vid förädlingen av råvara till produkt. Bioaktiva ämnen, deras förekomst, biotillgänglighet samt effekter på vår hälsa, är ett område med ökande betydelse i vår verksamhet.


Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Utför grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av växtsjukdomar i fält.


Institutionen för växtbiologi

Tar fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter. Forskningen är fokuserad på den genetiska, cellulära och molekylära nivån och angriper frågeställningar av grundläggande betydelse för hela växtens biologi, samt interaktioner mellan växter och andra organismer. 


Kontaktinformation