Anmäl miljöärenden

Senast ändrad: 10 april 2024

Här kan du som anställd vid SLU rapportera avvikelser och förbättringsförslag inom miljöområdet. Alla medarbetare kan bidra.

Avvikelser och förbättringsförslag är viktiga för att kartlägga sådant som inte fungerar, eller som kan förbättras inom verksamheten för att uppfylla kravet om ständig förbättring enligt miljö- och kvalitetsstandarderna (ISO 14001 och ISO 9001).

Om du vill påtala något som inte är i enlighet med gällande lagstiftning eller SLU:s rutiner kan du rapportera ärendet som en avvikelse i IA-systemet. Du kan även lämna förbättringsförslag i samma system om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras. 

När du trycker på knappen "Rapportera här" kommer du kunna rapportera flera olika typer av ärenden kopplade till områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. Det går inte att välja två händelsetyper för samma ärende. OBS! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".

Vad ska jag rapportera?

Miljö - avvikelse

Du ska rapportera in ett ärende i form av en avvikelse i IA-systemet vid händelse av miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten, men också vid betydande resursslöseri. Du ska även rapportera in när du uppmärksammar något inom SLU som avviker från gällande miljölagstiftning, andra krav eller universitetets miljöledningssystem, t.ex. rutiner eller lokala instruktioner. En avvikelse kan också handla om att inte lyckas nå uppsatta mål eller att inte fullfölja beslutade handlingsplaner.

Miljö - förbättringsförslag

Om du har en idé om hur SLU kan minska sin negativa eller öka sin positiva miljöpåverkan ska du rapportera in ditt förslag som ett ärende i IA-systemet. Det kan till exempel handla om energieffektivisering, bättre nyttjande av resurser, främja biologisk mångfald på SLU:s marker och campus eller förslag på förbättrade arbetssätt. Alla medarbetare kan bidra.

 

Om du är osäker på om en händelse ska rapporteras eller inte, kontakta din miljörepresentant, miljösamordnare eller miljöenheten.

När ska jag rapportera?

Miljö - avvikelser

Du ska rapportera in ett ärende i IA-systemet vid händelse av miljöskadliga incidenter eller när du uppmärksammar något som avviker enligt vad som anges under rubriken "Vad ska jag rapportera?".

Det är bra om du rapporterar så snart som möjligt efter att någonting har hänt eller uppmärksammats. Dels för att du har händelsen i färskt minne, och dels för att de ansvariga inom SLU ska kunna vidta lämpliga åtgärder.

Miljö - förbättringsförslag

Om du har en idé om hur SLU:s miljöpåverkan kan förbättras ska du rapportera in ditt förslag i IA-systemet. Alla medarbetare kan bidra.

Hur ska jag rapportera?

Rapportera via dator

Rapportera genom att klicka på knappen Rapportera här högst upp på denna sida och följ anvisningarna i formuläret. Du når också formuläret via knappen När något hänt på medarbetar- och studentwebbarnas startsidor.

Rapportera via IA-appen

IA-appen har en funktion för förenklad rapportering av händelser. Appen finns för iOS, Android och Windows Phone.

Läs mer om hur du installerar och rapporterar via appen.

Rapportera via den berörda funktionen

Kontakta respektive funktion med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Varför ska jag rapportera?

Det är viktigt att alla inom SLU känner ett ansvar för att rapportera avvikelser och förbättringsförslag inom miljöområdet. Detta gäller även när händelser inträffar utanför den egna verksamheten.

Miljö - avvikelser

För att SLU ska kunna förebygga och undvika alla slags avvikelser, stora som små, behöver alla anställda medverka genom att rapportera in miljöärenden så snart som möjligt efter att de uppkommit eller upptäckts.

Att händelser rapporteras in ger universitetet möjlighet att se eventuella mönster och följa upp statistik så att förebyggande åtgärder och arbetsinsatser kan vidtas strukturerat och systematiskt. Det som för den enskilda kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie av händelser som pekar på ett visst mönster.

 

Miljö - förbättringsförslag

Förbättringsförslag är en viktig del av miljöledningsarbetet för att universitetet ska kunna minska sin negativa och öka sin positiva miljöpåverkan, och därmed nå ständiga förbättringar. Att arbeta med ständiga förbättringar är ett krav enligt miljöledningsstandarden.

 

Vad händer sen?

När du skickat iväg din händelserapport får miljöenheten ett mejl om att händelsen är registrerad. Miljöenheten utser sedan någon att utreda händelsen och/eller vidta lämpliga åtgärder. Den personen (händelseansvarig) får också automatiskt ett mejl från IA-systemet. När ärendet är hanterat och klarrapporterat får du som anmält händelsen bekräftelsemejl.

Händelseansvarig ansvarar för att hantera och följa upp inkomna avvikelser och förbättringsförslag samt följa upp avsedd effekt. Ärendena har olika karaktär och det kan variera hur länge ett ärende är pågående. Ett ärende bör som regel inte vara pågående i mer än tre månader, men det finns alltid undantagsfall.

Fakta:

OBS! För att rapportera ett miljöärende ska du under "Vad?" i rapporteringsformuläret välja "Miljö". Du får upp en ruta med "Underhändelsetyp" och kan där välja antingen "Avvikelse" eller "Förbättringsförslag".

Personuppgifter

Rapporter och uppgifter sparas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och vid behov även sekretesslagen.