SLU-nyhet

50 miljoner till skogsforskning

Publicerad: 16 november 2017

Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till forskare vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU.

De forskningsprojekt som beviljats medel i Formas stora utlysning är:

 • Roger Finlay, Biogena amorfa mineraleroider (BAM) och deras betydelse för lagring av kol, 2 999 949
 • Michael Gundale, Biokolanvändning i boreala skogsekosystem - ett verktyg för att minska atmosfärens koldioxidhalt, 2 999 937
 • Paul Kardol, Betydelsen av skogarnas mosslager för skogens kolinlagring, 2 999 952
 • Malin Elfstrand, Livet i skyttegravarna; mekanismer bakom fenotypisk plasticitet i barrträdens rektioner på skadegörare, 2 999 649
 • Frauke Ecke, Smådäggdjur och människor: Hur deras rörelser, beteende och interaktioner påverkar förekomst och överföring av djurspridda sjukdomar i föränderliga landskap, 2 998 521
 • Jan Stenlid, Hur ska vi tackla de nya invasiva Diplodia-angreppen på tall, 3 000 000
 • Nasko Terziev, Kemisk och fysikalisk integrering av biomolekyler i kapillär-porösa biomaterial för energibesparing, 2 996 883
 • Marine Elbakidze, Hur bidrar skogscertifiering till bevarande av biodiversitet och lokalsamhällen? Förhandlingar, standarder, kontroller och konsekvenser i landskap, 2 996 001
 • Anke Marianne Herrmann, Diversifierad Salixodling för begränsning av klimatförändringar: Samband mellan växtegenskaper och mikrobiell metabolism i marken, 2 999 541
 • Maria Rosario Garcia Gil, Inter-species jämförande Evo-Devo studie för dissekering av den genetiska arkitekturen i träegenskaper: Mot en skogbiobaserad ekonomi, 2 992 551
 • Joris Cromsigt, MegaClim: begränsar tjuvjaktskrisen megaherbivorernas motverkande effekt på klimatförändringarna?, 2 997 999
 • Mats Öquist, Ligninets roll för saprotrof nedbrytning av växtmaterial och genes av organiskt material i boreala jordar, 2 992 383
 • Jon Petter Gustafsson, Fosfors kemi i brukad skogsmark: Effekter av helträdsavverkning, askgödsling och klimatförändringar, 2 997 210
 • Per Angelstam, Sociala värden i skogslandskap: Definitioner, kartering och integrering i rumslig planering, 2 958 000
 • Åke Olson, Friska granfrön: Populationsgenomik och epidemiologi hos svampen Thekopsora areolata orsakande grankotterost, 2 999 799

I Formas utlysning om "Kunskap om och för samhällets klimatarbete" beviljades Thomas Ranius 1 505 713 för projektet "Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy."

Aida Bargués Tobella beviljades mobilitetsstöd från Formas om 3 949 892 för projektet "Från förlust till synergi: en omvärdering av trädtäthetens påverkan på vattenresurser i torra tropiska områden i Afrika"

Anders Roos beviljades 1996700 för projektet "Hållbara affärsmodeller för skogliga värdekedjor i Afrika söder om Sahara" i utlysningen Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi.


Kontaktinformation