SLU-nyhet

Hästens roll som naturvårdare - med hästen i centrum: filmat seminarium nu på webben

Publicerad: 12 mars 2024
häst i hage

Den 9 november 2023 anordnades seminariet ”Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv" av Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Seminariet spelades in och en textad version av inspelningen finns nu på webben.

Seminariet, som finansierades genom medel från Cronstedts stiftelse, riktade sig till myndigheter på läns- och central nivå, samt organisationer inom hästnäringen, bevarande- och djurskyddsorganisationer och inte minst hästuppfödare och hästägare. Forskare och representanter från organisationer och myndigheter från Sverige, Danmark och Australien föreläste om hästens roll som naturvårdare och om vikten av en god djurvälfärd och ett gott djurskydd för hästar som hålls på bete hela eller delar av året. 

– Seminariet visade att hästars bete är en värdefull resurs för bevarande och återställande av naturbetesmarker och att naturbetesmarkerna kan vara en viktig resurs i hästhållningen, säger en av arrangörerna, Margareta Stéen, docent vid SLU. Hästen kan bidra till att uppfylla kraven i den föreslagna EU-förordningen om restaurering av natur, som även omfattar gräsmarker.

– Hästar mår bra av att vistas på lämpliga beten, med möjlighet att utföra naturliga beteenden, påpekar den andra arrangören, docent Elke Hartmann, institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, SLU. Samtidigt finns djurskyddsaspekter som måste uppfyllas enligt svensk djurskyddslagstiftning, såsom tillsyn, skydd mot väder, god fodertillgång och vård.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med frågor från publiken. Moderator Johan Lindsjö, veterinär vid SCAW, kunde konstatera att det bland deltagarna fanns ett stort intresse att arbeta vidare med beteshållning av häst på ett sätt som kan gynna både den biologiska mångfalden och hästvälfärden. 

Seminariet spelades in och här finns en textad version av inspelningen:

Hästens roll som naturvårdare


Kontaktinformation