Policy för ledarskap

Senast ändrad: 07 mars 2024

SLU:s policy för ledarskap (ledaridén) är ett uttryck för det grundläggande synsätt på ledarskap som SLU:s ledning (Rektor och ledningsråd) vill ska prägla/känneteckna ledarskapet vid SLU.

Ledaridén har vuxit fram som ett resultat av gruppintervjuer i samband med en behovsinventering som syftade till att kartlägga ledares kompetensbehov. Innehållsmässigt har med andra ord ledaridén sitt ursprung i SLU:s ledares egen bild av vad som bör känneteckna en ledare vid SLU. Vid SLU finns också en policy för medarbetarskap (medarbetaridén).

Ledare vid SLU

  • är uppmärksamma på behov och skeenden i omvärlden samt har en förmåga att sätta verksamheten i ett större sammanhang.

  • strävar efter samordning och kontaktskapande för framgångsrik verksamhet och måluppfyllelse.

  • formulerar gemensamma mål med utgångspunkt i universitetets huvuduppgifter, ser till helheten och håller den strategiska riktningen levande.

  • balanserar ledarskapsuppdraget med den akademiska friheten och etablerar interna spelregler samt arbetsrutiner och klargör roller och ansvar i samråd med medarbetarna.

  • skapar en struktur för kreativitet och effektivitet.

  • främjar en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, mångfald, utmaningar och lekfullhet.

  • synliggör positiva exempel och glädjeämnen i den dagliga verksamheten.

  • hittar glädje och engagemang i ledarskapet och strävar efter hållbarhet och balans i livet.

  • hittar vårt eget personliga sätt att leda och är trygga i vår ledarroll.

  

 


Kontaktinformation

Birgitta Hellmark Lindgren, enhetschef, ledarutvecklare
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen,SLU
birgitta.hellmark@slu.se ,018-67 20 84, 072-224 62 14