Status kvalitetsarbete och miljömål för öppna data

Senast ändrad: 13 april 2023
Checklista

Årligen sammanställs rapporter om kvalitetsstatus i dataverksamheterna inom fortlöpande miljöanalys.

Kvalitetsarbetet består av två komponenter: dels en internrevision för uppföljning av kvalitetsarbetet, dels arbetet med att driva på och följa upp SLU:s miljömål för miljöanalys.

Miljömål för öppna data

Nuvarande miljömål

Mål 5.4: Minst 90 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

Resultat: Vid årsskiftet 2020/2021 uppfyllde ca 13 % av verksamheterna (10 av 76) detta mål. 2019 hade 76 miljöanalysverksamheter öppna data och 7 av dem uppfyllde målet.

Internrevisionen

Enligt beslut i utskottet för GIS- och Miljödatastöd samt Fomar har Miljödatastöd sedan 2019 tillämpat ett internrevisionsliknande arbetssätt för att etablera uppföljning, och därigenom kunna ge feedback till förbättringar, av verksamheternas kvalitetsarbete. I samråd med utskottet valdes inför 2019 och efterföljande år processerna lagra och tillhandahålla data som fokus för internrevisionen.

För de 8 verksamheter som ingick 2021 noterades 12 avvikelser i lagraprocessen, 7 avvikelse i tillhandahållandeprocessen samt 28 observationer. En avvikelse innebär att krav enligt kvalitetsguiden inte uppfylls och behöver åtgärdas. En observation innebär däremot ett förbättringsförslag utan krav på åtgärd och uppföljning därav. Kvalitetsrapport går att ladda längst ned på sidan.

Tidigare miljömål

Mål med slutdatum i december 2020

Mål 5.4: ”Minst 80 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av år 2020 öppna data på webben enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering”.

Resultat: knappt 10 % som uppfyllde kraven – målet uppnåddes inte.

Mål med slutdatum i december 2018

Mål 5.1: ”För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som mål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet. Det ska också bli tydligare vilka data som finns tillgängliga och att de uppfyller SLU:s grundläggande kvalitetskrav. Verksamhetsområdets omsättning fungerar som indikator för målet och för att målet ska uppnås ska intäkterna öka 402 mnkr (2014) till 442 mnkr (2018)”.

Resultat: År 2017 var intäkterna 442 mnkr. Målnivån nåddes.

Mål 5.3: ”Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete eller senast 2018-12-31 ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb (s.k. metadata) om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga”.

Resultat: 51 verksamheter (67 procent) uppnådde målnivån vid årsskiftet 2018/2019. Målet förlängdes med ett år.

Mål med slutdatum i december 2015

Mål 5.2: Alla projekt/verksamheter inom fortlöpande miljöanalys med datahantering ska senast 2015-12-31 ha påbörjat åtgärdsarbete som innebär att information om verksamhetens data kan göras tillgängliga via SLU:s webb.

Resultat: 78% av verksamheterna hade pågående åtgärdsarbete i januari 2016. Målet uppnåddes alltså inte. Arbetet fortsatte under 2016 och alla verksamheter hade påbörjat åtgärdsarbete i december. Målet ersattes med mål 5.4.

Resultat av internrevisionen

Resultat 2021

 • Antal verksamheter: 8
 • Antal avvikelser Lagra: 12
 • Antal avvikelser Tillhandahålla: 7
 • Antal observationer: 28

Resultat 2020

 • Antal verksamheter: 5
 • Antal avvikelser Lagra: 3
 • Antal avvikelser Tillhandahålla: 2
 • Antal observationer: 16

Resultat 2019

 • Antal verksamheter: 7
 • Antal avvikelser Lagra: 6
 • Antal avvikelser Tillhandahålla: 1
 • Antal observationer: 25