Kvalitetsguide för miljödatahantering

Senast ändrad: 02 oktober 2023
Framgångsrik kvinna

SLU bedriver sedan flera år ett systematiskt kvalitetsarbete för datahantering inom fortlöpande miljöanalys. Mål och krav för kvalitetsarbetet är samlade i ett dokument som kallas kvalitetsguiden.

Kraven är grupperade i en processmodell bestående av processer för samla in, ta emot, lagra och tillhandahålla data samt styrning och stöd. Kvalitetsguiden började tillämpas under vintern 2013 i många av de verksamheter inom miljöanalys som bedrivs långsiktigt och med omfattande datahantering.

Varför en kvalitetsguide?

I takt med ökad efterfrågan på information om tillståndet i miljön från lokala, nationella och internationella intressenter ökar också kraven på att den information som SLU:s fortlöpande miljöanalys levererar är tillgänglig, återanvändbar, kvalitetskontrollerad och kvalitetsdeklarerad samt har säkerhetsmässig integritet. Kvalitetsguiden ska fungera som ett stöd i syfte att säkerställa kvalitet och ändamålsenlig organisation i förhållande till mål för verksamhet inom SLU:s miljöanalys.

Vad är kvalitetsguiden?

Kvalitetsguiden anger mål och viktiga kvalitetsaspekter (kvalitetskriterier) i datahanteringens olika delar och utgör ett hjälpmedel för ett långsiktigt kvalitetsarbete i de verksamheter som har någon typ av datahantering. Med hjälp av kvalitetsguiden kan verksamheten till exempel förbättra dokumentation, tydliggöra ansvars- och rollfördelning, kontrollera och förbättra informationssäkerhet, minska personberoenden och öka tillgängligheten till data.

Kvalitetsarbetet börjar med en självvärdering...

För att tydliggöra verksamhetens nuläge i förhållande till de kvalitetsnivåer som anges i kvalitetsguiden görs en inledande kartläggning, självvärdering, som innebär att man går igenom datahanteringsprocessen och steg för steg bedömer läget för verksamheten samt även vilken nivå som är lämplig målnivå.

 ...och resulterar i en åtgärdsplan för kvalitetsförbättring

Baserat på självvärderingen gör verksamheten därefter en bedömning av vilka delar som eventuellt behöver utvecklas och lägger upp en plan för detta arbete som anger en realistisk nivå dit man kan nå inom befintliga ramar samt vilka aktiviteter man planerar för att nå dit.

Fakta:

Vem står bakom kvalitetsguiden?

Miljödatastöd har på uppdrag av FOMAR, Rådet för fortlöpande miljöanalys, tagit fram kvalitetsguiden. Kvalitetsarbetet vid SLU kommer naturligtvis att utvecklas i takt med att omvärldens behov förändras vilket innebär att nuvarande versions mål och kvalitetskrav med tiden kommer att förändras.