Passerkort och låsningstider

Senast ändrad: 20 februari 2024

Här hittar du information om passersystem och passerkort vid SLU.

SLU:s lokaler är skyddade med ett så kallat yttre skalskydd som består av dels ett passersystem, dels larm som lås och nycklar.

Lås och nycklar håller för närvarande på att fasas ut. De ersätts av ett passersystem med kortläsare och larm. Passersystemet installeras i huvudsak på huvudorterna men även på andra platser där vi bedriver verksamhet.

Allmänt om passerkort och behörigheter

Alla anställda och studenter har rätt till ett personligt passerkort under sin aktiva tid på SLU. Passerkortet ska betraktas och hanteras som en värdehandling då det till stor del ersätter en traditionell nyckel.

Om du tappar bort eller förlorar ditt kort ska du omedelbart anmäla det så att kortet kan spärras! Kortet delas ut till alla som i sitt jobb eller för sina studier behöver tillträde till lokaler som har passersystem. En grundbehörighet för de lokaler du behöver tillträde till kopplas automatiskt till kortet.

Arbetet med ett gemensamt SLU-kort är långt framskridet och innebär att endast ett passerkort ska behövas inom hela SLU. Förutom att öppna dörrar och styra inbrottslarm har kortet flera funktioner som till exempel kopiering och utskrift.

OBS! För att möjliggöra utskrifter i SLU:s skrivarsystem SLUPrint krävs att kortet registreras i systemet och kopplas ihop med respektive kortinnehavare. Du som kortinnehavare aktiverar själv kopplingen till skrivaren. För mer information, kontakta IT-stöd.

Ditt närmaste servicecenter kan hjälpa till med de vanligaste frågorna kring passerkort.

Passerkort för anställda

Alla anställda och studenter på SLU har rätt till ett passerkort, för utdelning av passerkort eller frågor, vänd er till ert närmaste Servicecenter

För anställd/verksam vid SLU fungerar det enligt nedan:

 1. Personen registreras i Primula/katalogansvarig registrerar personen i Idis.
 2. Efterföljande natt går datakörningar till systemet ”Passagen” som hanterar passerkorten.
 3. Personen kan vända sig till närmaste Servicecenter för att kvittera ut ett passerkort direkt över disk.
 4. När passerkortet kvitteras ut får personen skriva under ett avtal och får även med sig en kopia på detta. På avtalet står PIN koden till passerkortet som behövs vid t ex. kvällar och helger. En elektronisk kopia på detta avtal skickas även till personens SLU mejladress.
 5. Passerkorten är förprogrammerade med tillträden eftersom detta kopplas via kostnadsstället som personen tillhör.
 6. Passerkortet är klart att användas inom ca 10 minuter efter utlämningen.

Observera att detta gäller Servicecenter i Uppsala, Alnarp och Umeå.

Gäller det behörighet så kan Service organisationen i ert hus hjälpa till, det går även att vända er till Servicecenter.

Tillträdet/behörigheterna för anställda styrs centralt och samordnat. Enskild anställd kan inte begära utökad behörighet utan det sker samordnat på inst./avd./motsv. och i samråd med SLU Säkerhet.

Till kortet följer även en pinkod (personlig kod) vilken genereras automatiskt av systemen. Den automatiska pinkoden kan inte ändras.

Glömmer du din kod kan du kontakta Servicecenter (tel. 2400).

Ditt närmaste Servicecenter kan hjälpa till med de vanligaste frågorna kring passerkort

 • Alnarp: Servicecenter, Alnarpsgården
 • Uppsala: Servicecenter, Ulls hus, Ultuna
 • Umeå: Servicecenter, Skogishuset
 • Skara: Receptionen, Undervisningshuset
 • Skinnskatteberg: Biblioteket

Vad krävs av mig som användare?

Som vanlig användare berörs du mest av systemet genom att du visar ditt kort vid passerkortsläsarna till vissa lokaler och utrymmen.

SLU använder huvudsakligen två olika typer där kortläsare med display och knappsats (den övre bilden) är den vanligaste.

Den andra typen är en s.k. dörrbladsläsare (nedre bilden) som inte har någon display eller knappsats.

För att låsa upp en dörr med kortläsare håller du upp kortet mot knappsatsen eller mot den svarta delen ovanför handtaget om det är en dörrbladsläsare. Har du behörighet till lokalen låses dörren upp och du kan passera.

För vissa lokaler och/eller under vissa tider krävs det att du även anger din pinkod (du får den i samband med att du kvitterar ut kortet) för att dörren ska öppnas.

Om du behöver ange pinkod visas texten ”Personlig kod” på displayen. Håll upp kortet mot knappsatsen och knappa in din kod så låses dörren upp.

Passerkort borttappat

Om du tappar bort sitt kort ska du omgående anmäla det till Servicecenter så att kortet kan spärras.

För att få ett nytt kort vänder du dig till Servicecenter eller husserviceorganisationen.

Du måste visa godkänd legitimation när du hämtar ut det nya kortet.

Passerkort upphittat

Om du hittar ett kort ska du skyndsamt mejla kortnumret som återfinns på kortets baksida och innehåller 10st siffror till SLU Säkerhet så att kortet kan spärras. Har du hittat kortet på campus kan du lämna in det till servicecentret. I andra fall lämnar du in kortet till husserviceorganisationen/intendenturen, eller skickar kortet till den angivna adressen på kortets baksida.

Kortägaren informeras om  att kortet är upphittat och vart denne kan återfå sitt kort. När kortägaren hämtar ut sitt kort återaktiveras det igen och inom några minuter kan det börja användas igen.

Du måste visa en godkänd legitimation när du hämtar ut ett kort.

Saknas adress på baksida kortet skickas kortet till:
SLU Servicecenter
Box 7020
750 07 Uppsala

Utökad eller ändrad behörighet på passerkortet

Olika förhållanden i arbetet eller studierna kan innebära behov av utökad eller ändrad behörighet på passerkortet. Om behörigheten behöver ändras ska den ansvariga på institutionen/avdelningen (till exempel intendent, personalsamordnare eller institutionssekreterare) eller ansvarig chef/prefekt godkänna och begära de nya behörigheterna hos sin serviceorganisation eller servicecenter. Om det gäller specifika behörigheter, eller längre perioder än ett år, är det SLU Säkerhet som godkänner den nya behörigheten.

Passerkort för studenter

Alla studenter tilldelas ett personligt passerkort under sin studietid på SLU. Information om studenten hämtas automatiskt från Ladok, detta innebär att endast aktiva studenter har tillträde till SLU:s lokaler. Passerkortet har fler funktioner förutom att öppna dörrar tex utskrift och kopiering. SLU Säkerhet ansvarar för funktionen passerkort & tillträde.

SLU:s lokaler är till största delen öppna under dagtid och detta kommer att gälla även i fortsättningen. För vissa utrymmen kommer dock passerkort krävas för att komma in även under dagtid. Passerkort kommer framförallt att behövas för att nyttja datasalar och liknande på kvällstid och helger.  

För att studenterna skall få ett passerkort måste de vara aktivt studerande vid SLU och registrerade i Ladok. Giltighetstiden på passerkorten är en termin i taget med en viss överlappningsperiod för registrering och administration. Med de nya passerkorten kan studenterna använda samma passerkort i Alnarp, Uppsala och Umeå.

Hur får studenterna sina passerkort?

Efter att du blivit registrerad (inskriven på en SLU kurs) i Ladok får du som ny student ett e-post meddelade om att du kan hämta ett passerkort på ortens Servicecenter.

OBS! Kontrollera att du som student är registrerad innan du ska hämta ditt passerkort. Du kan kontrollera att du är registrerad på kurser genom att logga in på Ladok student på studentwebbens startsida.

 • Alnarp: Servicecenter, Alnarpsgården
 • Uppsala: Servicecenter, Ulls hus, Ultuna
 • Umeå: Servicecenter, Skogishuset
 • Skinnskatteberg: Biblioteket

Ditt närmaste Servicecenter kan hjälpa till med de vanligaste frågorna kring passerkort.

Vid uthämtning ska du visa legitimation samt läsa genom och godkänna reglerna för kortinnehavet innan du tar emot ditt passerkort.

Du får ditt personliga passerkort och i samband med detta kommer även information skickas till din @slu.se adress innehållande din fyrsiffriga kod, kortnummer och regler som information till kortinnehavaren.

Pin-koden genereras automatiskt av systemet och kan inte ändras.

Vilken behörighet som studenten har på sitt passerkort är automatiskt styrt av kurskoderna i Ladok. Om det är en grupp studenter som måste ändra sin behörighet skall detta hanteras genom institutionssekreterare eller motsvarande, studenter själva kan inte begära utökad behörighet.

Lånekort

Det finns tillfällen då man kan vara i behov av ett lånekort. Kontakta i så fall närmaste servicecenter eller husserviceorganisationen.

Larmade utrymmen

Vissa utrymmen kan vara larmade och för dessa behövs särskild behörighet för att larma av eller på. Om du inte har behörighet att larma av kan du inte heller larma på av misstag.

Under rubriken Dokument nedan finns instruktioner för hur du larmar på och av via kortläsaren.

Passerkortsregler

Passerkortsinformation

Vi vill alla att SLU ska vara ett öppet universitet men ändå säkert för studerande och anställda. Passerkort används inom SLU för att behöriga personer ska ha tillgång och möjlighet att nyttja lokalerna vid rätt tid. Det är vår förhoppning att systemet och dess förhållningsregler ska respekteras och nyttjas på rätt sätt av såväl studenter som anställda.

Regler

Genom att ta emot ditt passerkort godkänner du följande:

 • Det är inte tillåtet att låna ut ditt passerkort eller släppa in obehöriga med hjälp av ditt passerkort. Passerkortet är i det sammanhanget att betrakta som värdehandling och därmed är du som innehavare av passerkortet personligt ansvarig för det och dess brukande. Missbruk av passerkortet kan medföra att rätten till passerkort är förbrukad och att passerkortet då återkallas av SLU.
 • På anmodan av väktare eller annan behörig SLU-personal(*) ska passerkort alltid kunna uppvisas.
 • Personuppgifter som inhämtas i samband med detta avtals ingående lagras digitalt av SLU för att identifiera kortinnehavare inom SLU.
 • Efter avslutade studier/anställning ska passerkortet återlämnas till ett servicecenter.
 • Förlust av kort/upphittat kort ska omgående anmälas till den lokala kortutlämnaren eller servicecenter alternativt till SLU Säkerhet, namn och personnummer ska då uppges.

Genom att ta emot ditt passerkort intygar du att du har läst reglerna ovan för kortinnehav för SLU och godkänner dessa. Du intygar också att du är medveten om att dina uppgifter sparas i våra system under din tid som student hos SLU samt 2 år efter avslutade studier. Det som sparas är: Namn, personnummer, kortnummer och i vissa fall telefonnummer och/eller e-postadress. SLU förbinder sig att behandla personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen. Mer information om hur SLU följer dataskyddsförordningen finns att läsa på www.slu.se.

(*)Med behörig personal avses verksamhetsansvarig eller personal från universitetets ledning samt från SLU Säkerhet och väktare.


Kontaktinformation

Växel: 018-67 10 00
Öppet mån-fre kl. 8.00-11.30 samt kl. 12.30-16.00

SLU Servicecenter:
servicecenter@slu.se, 018-67 24 00

Servicecenter Campus Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 6, 234 56 Alnarp
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8-16
Postadress: SLU Servicecenter Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma

Servicecenter Campus Ultuna
Besöksadress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8-16
Postadress: SLU Servicecenter Ultuna, Box 7020, 750 07 Uppsala

Servicecenter Campus Umeå
Besöksadress: Skogmarksgränd 17, 907 36 Umeå, innanför entrén plan 3
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15
Postadress: SLU Servicecenter Umeå, Skogsmarksgränd 17, 901 83 Umeå

Reception Skara
Besöksadress: Malmgatan 10
Telnr: 0511-67100
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8-12

Säkerhetsenheten:
sakerhet@slu.se