SLU-nyhet

En bättre skog för Sundsvalls kommuns alla invånare

Publicerad: 03 mars 2022
Landskapsvy med stad i centrum. Foto.

En anpassad skötsel av tätortsnära skog kan skapa och bibehålla viktiga miljöer för människor och djur men även minska risker för skador orsakade av storm och brand. Det visar en studie som SLU har genomfört i samarbete med Sundsvalls kommun.

Den tätortsnära skogen är för kommuninvånarna en viktig närmiljö både för friluftsliv och naturvård. Invånarna vill ofta ha sociala och rekreativa värden i sin skog och därför behöver skötseln av den tätortsnära skogen anpassas. Eftersom skog är långsamma system där handlingar inte syns förrän efter årtionden behövs beslutsunderlag som visar hur olika inriktningar på skogsskötseln som utförs påverkar skogens värden i framtiden. Genom att använda det skogliga planeringssystemet Heureka har effekterna av olika sätt att sköta den tätortsnära skogen 100 år framåt i tiden undersökts.

SLU har tillsammans med Sundsvalls kommun tagit fram resultat för hur kommunens skogar kan komma att se ut i framtiden om den sköts på 5 olika sätt (se faktaruta).  Om Sundsvalls kommuns skog sköts som idag eller med ytterligare anpassningar för rekreation blir intäkterna klart lägre i framtiden jämfört med ett skogsbruk som minskar risk för brand, stormskador eller ett som prioriterar ekonomin. Höga kostnader att ta bort riskträd, rensning av stigar, anpassade avverkningar och att nästan 1/3 av kommunens skog är avsatt för naturvårdsändamål gör att skogsbruket inte ger någon högre ekonomisk avkastning men bidrar till att öka rekreationsvärdet och den biologiska mångfalden.

För alla sätt att sköta skogen men främst med ett skogsbruk som idag eller ett med ytterligare fokus på rekreation blir det mer gammal skog i framtiden och även mer kol lagras i skogen. Även lövträden ökar nära tätorter och bebyggelse som en följd av att lövträd i stor utsträckning lämnas kvar vid röjning och gallring för att minska risk för brand och stormskador men även för att öka rekreationsvärdena.

Fakta:

Beskrivning av olika scenarier

Produktion - Ett skogsbruk som har som mål att ge hög ekonomisk avkastning.

Dagens - Ett skogsbruk som sköts enligt Sundsvalls kommuns nuvarande strategi för sitt skogsbruk där hänsyn till biologisk mångfald och sociala värden i hög grad tas.

Brand - Ett skogsbruk som syftar till att minska risk för skogsbrand och effekt av eventuell brand.

Vind - Ett skogsbruk som bedrivs med en skogsskötsel som minskar risken för omfattande skador orsakat av stormar.

Social - Ett skogsbruk som gynnar skogens sociala värden i hög utsträckning.