Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 39 sidor som är taggade med Heureka:

96 forskare om skogens värden

Skog är en arena som täcker in många olika områden och perspektiv och har debatterats kraftigt den senaste tiden. För att kunna ta välgrundade beslut om skogens framtid behöver den forskning som sker

Tysta samtal kan skvallra om hur skogen kommer klara klimatförändringar

I skogen pågår ständigt tysta konversationer mellan mark och träd om vad träden önskar och vad marken kan ge. Dessa samtal om markens resurser kan berätta hur skogen kommer att hantera framtida

Att förutspå träds tillväxt i nytt klimat

Genom att fokusera på hur mycket ljus gran och tall kan tillgodose sig i framtida klimat kan den långsiktiga tillväxten förutspås bättre menar SLU forskaren Martin Goude. I sin avhandling arbetade

Ekologi, biologi och programmering – möt Heurekateamets senaste tillskott

Efter sin disputation inom teoretisk biologi bytte Jonatan Årevall bana för att få arbeta mer med en av sina tidigare arbetsuppgifter, nämligen programmering, och nu välkomnar vi honom som

Nytt radarpar utvecklar modeller för skogsskador

Två av SLU Skogscentrums nya analytiker är specialiserade på modellering och simulering, bland annat med hjälp av optimerings- och simuleringsverktyget Heureka. De heter Narayanan Subramanian och

Hänsynsindikatorer för ett hållbarare skogsbrukNew Page

Det pågår ett flertal projekt för att ta fram olika typer av hållbarhetsindikatorer som kan underlätta exempelvis jämförelser av olika typer av skogsbruk och användning av skogsråvara, mäta eller

Alternativa skötselstrategier i tätortsnära skog för Sundsvalls kommun

En anpassad skötsel av tätortsnära skog kan skapa och bibehålla viktiga miljöer för människor och djur men även minska risker för skador orsakade av storm och brand. Det visar en studie som SLU har

Så kombineras hållbart skogsbruk och minskad risk för stormskador

Det är möjligt att minska en skogs stormkänslighet utan att göra stora avkall på andra hållbarhetsmål såsom gammal skog, avverkningsvolym, rekreation och kolförråd, visar ett examensarbete vid SLU.

Klimat, mångfald och människa - allt får plats i skogen (?)

Det nya formasprojektet SPARC vill hjälpa skogsägare och andra aktörer att hitta i den snåriga djungeln av möjliga val och målkonflikter för att öka möjligheten att fatta beslut som bidrar till

Välkommen (tillbaka) Lars Sängstuvall

Efter att han hållit sig från akademin i nästan tre år kan vi nu hälsa Lars Sängstuvall välkommen åter till SLU. Lars som disputerade så sent som i december 2018 har sedan avlagd jägmästarexamen

Pär Wilhelmsson

Jag är doktorand vid Inst. för skoglig resurshushållning, på avdelningen för skoglig planering. Min forskning rör dynamiska åtgärdsenheter, vilket är en ansats för skoglig planering som utnyttjar

Det finns hjälpmedel för skogliga målkonflikter

Det finns en mängd olika värden, möjligheter och mål med skog och skogsbruk. Men det finns också hjälpmedel som gör det möjligt att testa sig fram till vilka skötselmetoder som passar de mål

Loading…